Заман ман бирге оьз борышларын толтырады

Алдымызда Аталыкты коршалавшы куьни белгиленеек. Оьзлерининъ ис орынында йолыгадылар сол байрамды Терекли-Мектебте орынласкан аьскерши боьлиги де. Бу аьскер боьлигин 2013-нши йылдынъ кырк кийик айыннан алып Магомед Муртазалиевич Гаджимагомедов етекшилеп келеди.

Бир 10-15 йыллар артта сол боьликти етекшилеген аьдемлерге соьзим авыр кетип коймасын, тек сол йыллар ман тенълестиргенде (мен сол заманларда да ис борышыма коьре, сол боьликте болганман), аьскерши боьликтинъ тыскы коьрки бек туьрленген. Коьз караска бек аьруьв ярастырылганы илинеди.

Магомед Муртазалиевич Гаджимагомедов бу боьликте янъы аьдем болмаган, ол сол боьликте ис аьрекетин 2009-ншы йылда баслаган экен. Коьп затларды коьзи мен коьрген куллыкшыга етекшилик ис аьрекет те коьп кыйын болмагандыр деп эсиме келеди, неге десе танымаган ерге келип ис аьрекетти баслав тынышлардан тувыл.

Буьгуьнлерде Магомед Муртазалиевичтинъ айтувы ман, ис аьрекет оьз йосыгы ман барады. Коьп затлар ийги якка туьрленген – янъы технологиялар, коьп аппаратлар цифровой кепли.

– Аьлиги заманларда аьскерши боьлигинде оьзининъ патшалык пан беркитилген эр борышын толтырмага келген аьскершилердинъ коьбиси уьш йыл узагына контрактка кол басадылар. Соьйтип, сол уьш йыл оьткеннен сонъ, тагы да уьш йыл узагында ис аьрекетин бардырадылар, оннан сонъ оькимет аьр бир аьскершиге (контракт бойынша ис аьрекетин бардырганга) сайлаган каладан турак уьй мен канагатланмага ыхтыяры бар. Аьр бир аьскершиди керекли затлар ман канагатлав да куьннен-куьнге ийгиленип барады, – деп хабарлайды боьлик етекшиси.

Буьгуьнлерде аьскер боьлигинде ийги якларга туьрленислер коьп, Магомед Муртазалиевич Гаджимагомедовтынъ айтувына коьре, аьскер сырасында йигитлеримиздинъ киели борышларын толтырув эки йылдан бир йыл узагына дейим кемитилген. Бир йыл ишинде аьскер сырасында кызмет кылмага келген яслар мундагы йорыкларга уьйренмеге уьлгирмейдилер, кайтпага заман келип калады.

Меним ойымша, аьскер сырасында эрлеримиздинъ борышларын толтырув бир йыл узагында болувынынъ ийги ягы да бар. Аьдетке коьре, алдынларда, яслар эки йыл узагында эр борышларын толтыратаган заманларда, ерлескен аьскершилер янъы келгенлерге оьз тапшырувларын толтыртпага шалысатаган эдилер, сондай затлар уьстинде аьскершилер араларында соьз де болган ерлер болатаган эди. Аьли болса, етекшидинъ соьзине коьре, сондай аьллер болмайдылар.

Терекли-Мектеб еринде орынласкан аьскерши боьлиги Дагестан Республикасынынъ кубыла округында ерлескен 19 аьскерши боьликлердинъ бириси болады эм етекшисининъ айтувы ман, ийгилер санында. Кайдай шара озгарылса да, Ногай район япсарында ерлескен аьскерши боьлиги биринши орында болмаса да, экинши-уьшинши савгалы орынларда бир соьзсиз де боладылар.

Мага, мендей нешевлерге де ызгы онйыллык ишинде бизим ясларды аьскер сырасына шакырмайтаганы янъылык тувыл. Аьши, неге аьскер сырасына ясларды алмага суьймейдилер деген соравды, алдымда сол соравга тувра явап берип болаяк аьдем турганда, бермей болмадым.

– Аьскер сырасына эр борышын толтырмага ясларды алмайдылар деген соьз ялган. Ызгы заманларда куьзги, язлык шакырувлар басланганда, аьскерши комиссариатларда «ювырувлар» басланадылар. Олар аьскер сырасына алмага ясларды авылдас районлардан излеп баслайдылар. Ушынын айтсак, ден савлыкларында кемшиликлери бар аьдемлер де, амалсыздынъ куьниннен, алынадылар, – дейди М.Гаджимагомедов.

Кайсы ис орында да уьстинлик- лер – етекшидинъ белсенли ислевининъ шайыты болады. Бизим Ногай район еримизде орынлас- кан аьскер боьлигининъ куллыкшылары буьгуьнлерге заьлимдей уьстинликлерге етисип келедилер, байрамды да олар сол етимислери мен йолыгадылар. Биз оларга алдыда да оьрленуьвди, оьсуьвди йораймыз.

Г.Сагиндикова.
Суьвретте: аьскер боьлигининъ етекшиси М.Гаджимагомедов ис йосыгында.