Зыяншылар ман куьрес юритиледи

Янъыларда ДР Авыл хозяйство эм азык-туьлик бойынша министерствосынынъ етекшиси Мухтарбий Аджеков Тарумов районында ис аьрекети бойынша конакта болып кетти эм шегертки зыяншыларынынъ яйылувын токтатув бойынша шаралардынъ толтырувынынъ барысы ман танысты. Оны ман бирге министрдинъ биринши орынбасары Шарип Шарипов, Тарумов районынынъ аькимбасынынъ орынбасары Гаджимурат Кебедов, Республикадынъ коьшимли малшылык бойынша управлениесининъ етекшисининъ орынбасары Абдулбасир Мухумаев, Россельхоз орталыгынынъ регионаллык боьлигининъ ваькиллери, бир неше хозяйстволар етекшилери бардылар.
Мухтарбий Аджеков Чарода эм сондай баска районларынынъ эм мал айдайтаган трасса ерлеринде де болып кеткен. Онда ол шегерткилердинъ тувув ерининъ кенълигине эм зыяншылар ман куьрес юритуьв бойынша иси уйгынланувынынъ оьлшемине баа берди.
ДР Авыл хозяйство эм азык-туьлик бойынша министерствосынынъ етекшиси азиатлык шегерткисининъ яйылувы бу йыл, алдынгы йылга коьре, эрте басланганын эм сонынъ уьшин, януварлар канатлы болганша, яйылув ошакларды осаллатув бойынша исти куьшейтпеге керегине эс каратты. Шегерткидинъ кенъ яйылувынынъ алдын шалмага керек. Сога коьре тармаклык иси эм баьри аьллер де туьзилген.
Министрдинъ айтувына коьре, республика бойынша штаб туьзилген, регион бюджетине акша амаллары салынганлар, ерде эм авиация бойынша дарман себуьв исин озгарув бойынша подрядлык организациялары, шаралар планлары белгиленгенлер. Солай болып, ол шегерткиге карсы ис буьгуьнлерде заман-заманы ман юритилетаганын да белгиледи.
Мухтарбий Аджековтынъ белгилеви мен, Россельхоз орталыгынынъ регионаллык боьлигининъ куллыкшылары ман 40 мынъ гектардан артык ерлери тергелгенлер, зыяншы 10 мынъ гектар еринде аянланган эм 5 мынъ гектар еринде дарман себуьв ислери озгарылганлар.
Ведомство етекшисининъ белгилевине коьре, зыяншыларды дарман ман увлав иси – ер мен каьрлевшилерининъ борышы. Буьгуьнлерде муниципалитетлер администрациялары ман биргелес зыяншыларды увлав дарманы сатылып алынады эм аьл тергелип турады. Солай болып, ДР Авыл хозяйство эм азык-туьлик бойынша министерствосынынъ етекшиси сол аьл бойынша кызыксынатаган службаларына шегертки мен пайдалы куьрес юритуьвге каратылган исин куьшейтпеге тапшырды.
Суьвретте: ДР Авыл хозяйство эм азык-туьлик бойынша министерствосынынъ етекшиси Мухтарбий Аджеков Тарумов районында.