Ийгилер сырасында

Аьлиги заманнынъ яслары билимге куьшли ымтыладылар, тоьгеректеги мен кызыксынып биледилер, оьз мыратларына етуьв йолында алдыга йигерли абытлар аладылар. Соны ман бирге оларга языксынув, ярдам этуьв баалыклары да ят тувыл. Яслар кайсы заманларда да, боьтен де бу тыныш болмаган куьнлерде, эслилерге, керексингенлерге ярдам этедилер, сонынъ уьшин олар волонтерлар сыраларына киредилер.

Карина Нурлубаева мектебте окыган йыллардан алып ярдам этуьв мен байланыслы кеспи байырламага мырат эткен. Коьп кеспилер арасында ол аьдемлердинъ савлыгын саклавды сайлаган.

Карина Нариман авылындагы мектебте окыган. Мектебте кызалак оьзин тек ийги яктан коьрсетип келди. Ол окувына да бет берди, туьрли озган конкурсларда да катнасып, баргылы орынларды бийледи. Карина Савлайроссиялык сочинениелер конкурсынынъ («Уллы Аталык согысында Енъуьвдинъ 70 йыллыгы» номинациясында) район кезегинде 1-нши орынды бийлеген, Дагестан халкларынынъ бирлигининъ куьнине багысланган сочинениелер конкурсынынъ мектеб кезегинде 1-нши орынды казанган.

Савдуныялык сувлар куьнине багысланган республикалык конкурсынынъ район кезегинде 1-нши орынды «Видеофильм» номинациясында бийлеген, сол йыл ок белгиленген конкурстынъ республикалык кезегинде катнасып, 2-нши орынга тийисли болган. Солай ок шалыскыр кыз «Алло, биз оьнерлер излеймиз», «Ятлав окув конкурсы», «Тири классика» эм баска базласларынынъ мектеб кезегинде катнасып, баргылы орынларды алган. Карина суьврет ясамага да, йырламага да суьеди. Кишкей классларда окыган заманда ол уллы орыс шаири Михаил Лермонтовтынъ 200 йыллыгына багысланган

Савлайроссиялык суьврет ясав конкурсында Дагестан Республика бойынша 1-нши орынды 300 катнасувшы сырасында бийлеген. Тагы да Орленок Савлайроссиялык балалар орталыгында тыншайган мезгилде, «Келеектегидинъ балалары» биюв базласында йолдаслары ман бирге 1-нши орынды казанган.
Каринага «Ер маьлиеклери» акциясына аьзирленуьвде белсенли ярдам эткени уьшин «Инсан» саваплык фондынынъ етекшиси А.Атангуловтан Разылык хат тапшырылган.

Бу куьнлерде Карина Нурлубаева Черкесск каласындагы медицина колледжинде окыйды. Окув ошагында да ол ийгилер сырасында. Шалыскыр кызалак колледждинъ ямагат яшавында белсенли катнасады. Карина мектебте окыган йыллардагындай болып, волонтерлар сырасында ярдам этуьв ак ниетли исин бардырады.

«Мен медицина куллыкшысынынъ исин бас деп, касымдагы аьдемге ярдам этер, биревге пайдалы болар ниетте сайлаганман. Авырыган аьдемге больницада эмленген шакта кыйналувын енъил этер уьшин йылы соьзлер керегеди. Медсестра авырыган аьдемнинъ касында коьп заман озгарады, сога коьре юрек йылувын ол авырыганнан аямай, сайлаган исине коьре танъ касиетли болмага керек. Баскалай медицина яктан билим аьдемге аьр дайым да керек. Медицина куллыкшысы тек больницада эмленген аьдемлерге тувыл, оьз кардаш тувганларына да медицина яктан биринши ярдам этпеге амалы болады», – деп оьз ойы ман Карина боьлиседи.

Карина оьзининъ юреги мен сайлаган кесписине алаллык пан ислеегине шекленмеймиз. Ога окувында уьстинликлер эм мыратлары толганын йораймыз.

Н.Кожаева.
Суьвретте: К.Нурлубаева.