Ийгилиги сакланар

Джалалдин Магомед увылы Шихмурзаев… Оьмири бек кыска болган, ама онынъ иси, халкы уьшин эткен ийгилиги оьмирлерге сакланар. Менимше, ногай халкы онынъ атын ийги ягыннан айтып турмага керек.

Мен, Джалалдин Магомед увылындай болып, оьзининъ кыска болган оьмиринде халкы уьшин кыйналган, ога сав яшавын багыслаган аьдемди айтып болмайман… Кыйналды. Неше бир йыллар каты авырыса да, я язувшылык, я аьлимлик аьрекетин бир куьн де токтатпады. Кене де, баслаган исин сонъына еткермеге ымтылды, буьгуьн-танъла баспадан оьзининъ ислери, илмилик куллыклары арасында аявлап суьйген «Фразеологиялык соьзлигин» шыгувды саклап турды. Ол да, оькинишке, автор дуныядан тайганнан сонъ шыкты…
Джалалдин Магомед увылы халкымыз арасында язувшы, шаир эм аьлим деп белгили болып калады. Соны онынъ кол астыннан шыккан проза эм поэзия китаплери, онынъ онлаган туьрли темаларга язылган макалалары, илми ислери, аьли де уьйинде яткан колязбалары шайытлайдылар.
Адабиат темага багысланган Эдиге йыры акында, белгили аьлимимиз, ярыкландырувшы эм шаирлеримиз Абдул-Хамид Джанибеков, Муса Курманалиев, Гамзат Аджигельдиев эм баскалар акында язган макалалары аьлимнинъ миллет адабиатын, халктынъ бай авызлама яратувшылыгын терен билгенин коьрсетедилер. Олардынъ аьр бириси – окувшыга да, студентке де, окытувшыга да кызыклы материал.
Джалалдин Магомед увылы Шихмурзаев 1936-ншы йылдынъ 1-нши май куьнинде алдынгы Караногай районынынъ Кумлы авылында ярлы малшы аьелинде тувган. Авылында 7-нши классты битирип, Кизляр каладагы педучилищесин, сонъ Карачаевск каласындагы пединститутын кутарган. Авыл мектебинде, Ногай район комсомол комитетинде куллык эткен. Оннан сонъ ол Махачкаладагы Дагестан тил, адабиат, тарих институтындагы аспирантурада да окыган, оны битирип, кандидатлык диссертациясын яклаган, филология илмилерининъ кандидаты болган эм сол ок институтта илми куллыкшы болып ислеп калган.
Джалалдин Магомед увылы ногай тилинде шыгатаган баьри газеталар, журналлар ман аьр заман ийги байланыс туткан эм олар бетинде оьз материалларын баспалап та турган.
Мен оьзим де Джалалдин Магомед увылы ман узак йыллар таныс болып турганыма оьмириме бек разыман эм оьктемлимен.
Бу куьнлерге дейим Джалалдин Магомед увылы Шихмурзаев, эгер яшаган болса, оьзининъ тувганлы 85 йыллыгын да белгилемеге амалы болаяк эди. Алла-Таала оны замансыз бизден алды да кетти…
А.Култаев,
Дагестан Язувшылар союзынынъ секретари.