Ийгиликтинъ хатлары

Буьгуьнлерде савлай Россия бойынша «Аьскершиге хат» деген акция оьтеди. Специальли согыс операциясында катнасатаган аьскершилер элимиздинъ туьрли муьйислериннен келип турган хатларды суьйинип окыйдылар, неге десе олар ийгиликтинъ элшилери боладылар. Кашан да, бизим аьскершилеримизге кыйынлы, сога коьре каты согысувлардан сонъ, тыныклыкта сенимликтинъ, ийгиликтинъ сыдыраларын окымага оларга бек куванышлы. Кайсы ерден келсе де, хат тувган ерининъ йылувлыгын аькеледи. Коьплеген йырлар, ятлавлар язылган кишкей уьшкил хатлар акында, олар Уллы Аталык согысында бизим аьскершилерге явды сокпага куьш беретаган болган.

Сондай акция Ногай районында да оьтти. Амирхан Джумакаев Терекли-Мектеб авылынынъ А-Х.Джанибеков атындагы мектебинде 4 «г» классында окыйды. Ол спортшколага куьрес бойынша секцияга юреди, туьрли турнирлердинъ енъуьвшиси болады. Амирханнынъ атасы Вахбий Джумакаев полицияда ислейди, анасы Сыйлыхан – медицина куллыкшысы. Амирханнынъ эки иниси бар, ата-анасы оларды йигерли, намыслы болынъыз деп уьйретедилер. Амирхан анасына кишкейлерди карамага коьмек этеди, оларды коршалайды.
Янъыларда Амирхан СВО сырасында катнаскан аьскершиге хат язды. Хатта булай язылган: «Амансынъма, сыйлы аьскерши. Сага тез арада уьйге кайтканынъды йораймыз. Сага уьйкен савбол айтамыз. Сен бизим Аталыгымызды коршалайсынъ. Уьйкен болганда, мен де элимизди коршалавшы болаякпан. Тез уьйге кайтып кел. Биз сен Россия Баьтири болганын йораймыз. Савбол, аявлы аьскерши. Амирхан Джумакаев». Хаттынъ тоьменинде ол россия байрагы ман танк ясаган.
Бу хат аьскершилеримизге етти. Эм энъ маьнелиси, хатты Амирханнынъ атасынынъ авылдаслары, Орта-Тоьбе авылдынъ яслары алганлар. Олар Амирханга исси салам йибердилер, савбол айттылар эм Аталыгымызды йигерли коршалаягын билдирдилер.
Амирханнынъ мыратлары коьп. Онынъ бас мыраты – савлай дуныяда тынышлык. Мен ойлайман, эгер саьбийлер тынышлыкты тилесе, ол бизим Еримизге келер, аспанымыз таза эм яркын болар.
Г.Бекмуратова
Суьвретте: А.Джумакаев.