Ийги деп белгилендилер

Быйыл Россия халкларынынъ маданият асабалыгынынъ йылы деп белгиленген. Соны ман байланыста туьрли конкурслар озгарылган, сонынъ ишинде – муниципаллык маданият учреждениелерининъ методикалык аьрекетининъ республикалык конкурсы. «Методикалык копилкасы – 2022» конкурсында Ногай районынынъ маданият учреждениелерининъ методистлери катнастылар. Олар – Нина Халилова (Терекли-Мектеб авылы), Зульфия Оразова (Орта-Тоьбе авылы), Саниет Махмудова (Куьнбатар авылы) туьрли номинациялар бойынша дипломларга тийисли болдылар. Енъуьвшилерге Дагестан Республикасынынъ маданият министерствосы атыннан дипломлар тапшырылды.
Маданият куллыкшыларына аьрекетинде алдыда аьли де коьп уьстинликлер йораймыз.
Бизим хабаршы
Суьвретте: конкурс енъуьвшилери.