Ийги иске – тийисли белги

Ногай районындагы ДР бойынша Россиядынъ Социаллык фондынынъ боьлигине янъыларда Дагестаннынъ табиат ресурслар эм экология министрининъ исин кесек заманга юритуьвши А.Зиминнинъ маслагатшысы, Тарумов районы бойынша СФР клиентлер службасынынъ етекшиси Светлана Давыдова коьнъиллерге еткен ниет пен келди. Сол йылдынъ ийги куллыкшысына Сый грамота тапшырды. Озган 2022-нши йылдынъ сырагылары бойынша ийги куллыкшы деп боьликтинъ клиентлер службасынынъ специалисти Айнара Арслановна Кульчиева белгиленди.
Шарады Ногай районындагы ДР бойынша СФР боьлигининъ етекшиси Мадина Абдулалимова ашты. Ол Айнара Кульчиевады кутлап, онъайлык эм куллыгында аьли де уьстинликлер йорады. Солай ок Мадина Мусаевна Светлана Юрьевнага эткен эс уьшин оьз разылыгын билдирди. Министрининъ исин кесек заманга юритуьвшидинъ маслагатшысы Мадина Абдулалимовадынъ белсенли исин белгиледи.
– Мен ДР бойынша Россия СФР боьлигининъ управляющийи Магомед Исаевтинъ буйырыгы ман йылдынъ ийги куллыкшысына исинде эм боьликтинъ ямагат яшавында етискен уьстинликлери уьшин Сый грамота тапшырмага келгенмен. Мадина Абдулалимовадынъ етекшилев орынды алувы ман Ногай районындагы СФР боьлиги алдышы орынларга шыгады, ол оьсип эм оьрленип баслады. Бизим етекшилигимиз Мадина Мусаевнадынъ белсенли исин белгилейди. Йыл сайын бизде ийги деген куллыкшы савгаланады, ДР бойынша Россиядынъ Социаллык фонды сизинъ боьлигинъизге де эс этпей калдырмады.
Мен бек сенемен, келеекте де сиз коьп уьстинликлерге етерсиз эм етимислеринъиздинъ негизи кеспи усталыгынъыз, куллыкка яваплылык пан каравынъыз болар, – деди Светлана Давыдова.
Н.Кожаева.
Суьвретте: савгалав мезгили.