Илми дуныясы ман йолыгыс

Уьстимиздеги йылдынъ навруз айында Карасу эм Терекли-Мектеб авыл А.Джанибеков атындагы мектеблерининъ окувшылары белгили аьлим, этнограф, исламовед, Россия МИД МГИМО халклар ара излев институтынынъ региональли кавыфсызлык эм Кавказ маьселелер орталыгынынъ тамада илми куллыкшысы Ахмет Амин увылы Ярлыкапов пан йолыгыстылар.

Карасу авыл мектебининъ орыс эм адабиат тилининъ окытувшысы Байбике Нугман кызы Даутова шарады аьлимнинъ яшав эм ис йолы акында билдируьвден баслады. Сонъ соьзди Ахмет Ярлыкаповка берди. Аьлим оьзининъ мектебте, университетте окыган йыллары акында хабарлады. Сол заманларда онынъ яшавында кайдай аьдемлер йолыкканын эм олар яска келеекте кайдай кеспи сайлавга, уьстинликлерге етиспеге оьз коьмегин эткенин айтты.

– Яшавда кайдай да оьзгерислер, аьллер болып калмага болады, эгер бир мырадынъыз толмаса, кыйланманъыз, сол мыратка аьли де ымтылынъыз, толтырмага шалысынъыз. Ана тилин билинъиз, сиз ногай халкынъыздынъ аьдетлерин, маданиятын, адабиатын билмеге керексиз, эгер тилди билмесенъиз, сиз халкынъыздынъ тарихин де билип болмаяксыз. Келеекте англис тилин де уьйренинъиз, аьлиги заманда бу тил бек керекли. Мен мектебте де, университетте де немец тилин окыганман, сонъында куллыгыма коьре, англис тилине де уьйрендим. Мен сизге оьзимди мысал этип коьрсетемен, мен ийги этип сол тиллерде соьйлеймен, ама ана тилимди де мутпайман, неге десе ногай халкымсыз мен оьзимди инсан деп санамайман, – деп хабарлады Ахмет Ярлыкапов.

Оьз куллыгы акында кызыклы хабарлады этнограф, иси бойынша кайдай эллерде болатаганы, семинарларда, конференцияларда кайдай маьселелер, соравлар коьтерилетаганы акында айтты. Сонъында Ахмет Амин увылы соравларга яваплар берди. Соравлардан мен бизим окувшылар ногай халкынынъ тарихи мен, аьвелгиси мен кызыксынатаганын анъладым эм суьйиндим. Оьз соьйлевин тамамлай келе, аьлим йолыгысты уйгынлавшыларга оьз разылыгын билдирди.

Карасу авыл орта мектебининъ директоры Арухан Бегали кызы Байманбетова аьлимге коьп ийгиликлер йорап, разылык билдирди, мектеб атыннан эстеликли савгалар тапшырды.

А.Джанибеков атындагы мектебте озган йолыгысты ана тил эм адабиат окытувшысы Зухра Умар кызы Мавлимбердиева эм китапхана куллыкшысы Гульнара Абубекер кызы Агаспарова уйгынладылар эм озгардылар. Йолыгыс диалог кебинде оьтти.

Ахмет Амин увылы балалыгы, окув йыллары, куллыгы акында хабарлады. Шара бойынша балалар аьлимге соравлар бердилер. Балалар халкымыз акында коьп маьнели эм кызыклы билдируьвлер алдылар.

Ахмет Ярлыкапов А.Джанибеков атындагы мектебти битирген, сога коьре ога билим берген мектебте конак болмага сый эди. Окувшыларга Ахмет Амин увылы тиллерди уьйренуьв, билим алув бойынша, келеекте бажарымлы эм пайдалы специалистлер болар уьшин коьп маслагатлар берди. Мектеблерде йолыгыслар кызыклы болып оьтти.

Г.Бекмуратова

Суьвретте: А.Ярлыкапов окувшылар ман йолыгыста.