Иси емисин береди

Меним буьгуьнги хабарым ис йолдасым Нурият Магомет кызы Кожаева акында. Нурият пан мага бакты алыс 1995-нши йылларда Карашай- Шеркеш патшалык педагогикалык университетинде окув йылларында рас этти. Студент йылларын бирге озгарув, тувган еринънен алыс ерде танысув, заман оьтсе де, аралык катнасувды, алдыдагы дослыкты берк этеди экен.
Буьгуьнлерде биз «Шоьл тавысы» газетасынынъ редакциясында ис йолдаслар да болып калмай, исимизди де бир кабинетинде олтырып бардырамыз.
Нурият – асылы ман Ногай районынынъ Нариман авылыннан, ол белгили ногай шаири Магомет Кожаевтинъ аьелинде экинши аьвлет болып тувган. Анасы Секерханды болса биз баьримиз де юмсак юрекли, танъ кыскаяклы деп таныймыз. Кеспи сайламага заман келгенде, ол оьзининъ уьйкен атайы эм яшавынынъ коьп йылларын педагогика исине багыслаган абасы Фатима Янмурзаевнадынъ йолын алып, педагогика институтына йол алды. Кеспили окытувшы 2000-ншы йыл оьзи окыган мектебинде орыс тил эм адабиат дерислериннен окытувшы аьрекетин баслайды. Сол куллыкта коьп ислемесе де, окувшылар ога ымтылдылар, окытувшы университетте алган билимин аьр бир окувшыга еткермеге шалысты. Онынъ окувшылары буьгуьнлерге дейим де окытувшысы ман йылы соьзлери мен боьлиседилер, кайсы байрам ман да кутламага, аьсиретли саламын айтпага мутпайдылар. 2003-нши йыл окытувшы кыскаяклы Ямал-Ненец округындагы алыс Янъы-Уренгой каласына йол алып, сонда бес йыллар каьрлеп келди.
Аьр кимди де тувган-оьскен ерлери оьзине тартады. Яшав йоллары Нуриятты да тувган шоьлине аькелди. 2009-ншы йыл ол «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ редакциясында хабаршы аьрекетин етимисли юритип келеди.
«Мени редакцияда йылы хош коьрип алдылар. Сулыплы, оьнерли ис йолдасларымнынъ иси-маслагаты дайым мага коьрим болып келеди. Мен ясуьйкенди сыйлав керегин, шыдамлык бек маьнели, онсыз яшав туьзилмейтаганы акында акылбалык ясуьйкенлерден эситкенмен эм сол соьзлер аьр ким уьшин бек маьнели деп санайман», – дейди Нурият Магомет кызы. Нурият газетадынъ аьр бир номери шыгувында, язылув кампаниясы юрген шагында белсенли аьрекет этип, уьйкен уьлисин косып келеди. Айтпага,15 йыллар бойы ол коьплеген очерк, интервью, зарисовка, репортаж жанрларында язып, калемин сынап келеди. Нурияттынъ етимисли иси Дагестаннынъ Баспа министерствосы, район администрациясы атыннан Сый грамоталары ман да белгиленген. Ол оьз исин суьйген кеспи иеси болып калмай, ана куьезин сезген наьсипли ана да болады.
Нурият оьз бактысын Уьй-Салган авылыннан ногай ясы Сейдали Эрежепов пан байлаган. Эри Сейдали алыс Салым каласында Газпром тармагында бас инженер ис аьрекетин етимисли каьрлеп келеди. Сол аьелде доьрт аьвлетлери, айтпага Нурсултан, Карина, Камиль, 6-ншы класста окыяткан сылув кенжепайы Эльвина тербияланганлар. Олар аьвлетлерине аьр кайсысына билим берип, татымлыкта оьстирип, оларды тувра яшав йолына онъладылар. Сейдали мен Нурияттынъ куьезин буьгуьнлерде Рабия йиен кызы оьстирип келеди.
Янъыларда ис йолдасымыз Нурият оьзининъ 45 йыллык мерекесин кардаш-тувганларынынъ, аьвлетлерининъ тоьгерегинде белгиледи. Сол сыйлы мерекеси мен ис йолдасымызды ак юректен кутлап, ога берк ден савлык, узак оьмир, аьел онъайлыгын, ис аьрекетинде, яшавда бийик етимислер йораймыз.
Г.Нурдинова.
Суьвретте: Нурият Кожаева ян йолдасы ман.