Иси мен сыйга тийисли

Буьгуьнги макаламыз халкымыздынъ болымлы, йигит ясларынынъ бириси Алибек Алимханович Даутов акында. Ол йырма йылдан артык заман ыхтыяр саклав органларында каныгыслы куллык этип келеятыр.

Алибек 1974-нши йылдынъ 29-ншы шиллесинде Шешен Республикасынынъ Шелков районынынъ Сары-Су авылында тувган. 1991-нши йылда тувып-оьскен авылынынъ ортак билимлендируьв мектебин кутылган сонъ, Дагестан Республикасынынъ авыл хозяйство академиясына окувга туьскен. Кишкейиннен алып билим алувга ымтылыслы яс аьдем йогары окув ошагында да оьзин ийги яктан коьрсеткен. Академияды кутылган сонъ ис аьрекетин ыхтыяр саклав органларында баслаган. 1997-нши йылда оны Дагестан Республикасынынъ Ногай районынынъ иш ислер боьлигинде спецогневой ротадынъ командири этип беркиткенлер.
2005-нши йылдан алып куллыгын сырт регионында – Ямало-Ненец автономиялы округынынъ РОВД-нда участковый уполномоченный болып бардырган. Замандасымыздынъ исте болымлыгы коьрингенде ОБЭП туьзилисининъ басшысы этип салганлар. Янъы ис орынында да бажарымлыгы ман йогары сый-мактавларга тийисли болган.
Бир неше йылдан сонъ Алибек Алимхановичке уголовлык излев боьлигининъ басшысынынъ куллыгын сенгенлер. Артынсыра ол Приурал РОВД-нынъ полиция басшысы болып белсенли аьрекетлеген. Соьйтип болымлы ногай яс коьп йыллардынъ бойында сырт регионларында каныгыслы куллык этип полициядынъ подполковнигининъ дережесине етискен.
Куллыгы ман биргесине 2009-ншы йылда заочно кепте Россия МВД-нынъ Краснодар юристлик университетин битирген. 2015-2019-ншы йылларда Россия МВД-нынъ Саха (Якутия) Республикасынынъ Ленск районынынъ иш ислер боьлигин басшылаган. 2019-ншы йылда Алибек Даутовка Якутск каласынынъ экинши номерли полиция боьлигин басшылавды сенгенлер. Арасы коьп кетпей полковниктинъ дережесин де алган.
2020-ншы йылдынъ 2-нши куралында Астрахань областининъ УМВД-на коьшкен. Буьгуьнлерде Даутовлардынъ ясы областьтинъ Нариманов районынынъ иш ислер боьлигининъ басшысы болып белсенли аьрекетлейди. Элбетте, иш ислер органларында куллык этуьв енъиллерден тувыл, ама бавырдасымыздынъ кайратлыгы ман коьплеген маьнели соравлар болжалында шешиледилер.
– Мен яшавда сайлаган йолым уьшин бек суьйинемен. Кишкейимнен алып иш ислер органларында куллык этпеге мырат эткен эдим. Аллага шуькир буьгуьнлерде сол уьмитим толганына разыман. Кайсы куллык та каныгыслыкты талаплайды, – деп боьлисти Алибек Даутов.
Ногай яс службада тапкан етимислери уьшин уьш те дережели медальлер мен, Россиядынъ иш ислер министрининъ Муьсирев хаты ман, Дагестан Республикасы бойынша МВД-нынъ, Саха (Якутия) Республикасы бойынша иш ислер министрининъ Сый грамоталары ман савгаланган. Дурысын айтканда, Алибек Даутов кайсы регионда эм кайсы ис орынларда куллык этсе де, онынъ бажарган иси йогары сыйга тийисли.
Ян косагы ман бирге аьелде эки балады тербиялайды. Биз Алибек Алимхановичти янъы ис орынына беркитилуьви мен байланыста юрек туьптен кутлаймыз эм алдыда ога куллык басамаклары ман тагы да йогары коьтерилип барганын сагынамыз.
А. Найманов.
Суьвретте: Астрахань областининъ Нариманов район иш ислер боьлигининъ басшысы А.Даутов.