Иси янына якын

Аьлиги заман Интернет оьрленуьвине карамастан, почта бизге бек керекли болады. Алдынгыдай болып аьли аьдемлер ярасык, туьрли-туьсли открыткалар кулланып, бир-бирин байрамлар ман кутламайдылар, хатлар да коьп язбайдылар, болса да почтальонлардынъ куллыгы азаймайды. Олар эслилерге пенсияды, туьрли пособиелерди, солай ГИБДД-дан штрафлар тоьлемеге тийисли экенин билдирген кагытларды, судебный хатларды эм коьп баска затларды аьдемлердинъ уьйлерине элтейдилер. Почтальонларга туьрли аьдемлер мен тез тил тавып эм кызыклы хабарлап билмеге керек болады. Ногай районындагы ОПС «Почта России» куллыкшысы Тойбике Шураевада сондай касиетлерди сезип, «почтальон болып ислемеге тувган» деп ойламай болмайсынъ.

Тойбике Дормолаевна Шешен Республикасынынъ Шелков районында «Шелковская» оькимет заводында тувып-оьскен. Мектебте окып болып, ол Орджоникидзе каласындагы кеспи-техникалык училищеде кийим тигуьвшиге окыган. Оьз аьелин курган сонъ, яс кыскаяклы бурынгыда ногайлар яшаган Рязань областиндеги Сасовский районындагы Гавриловское авылындагы мектебте эм балалар бавында казаншы болып ислеген. «Сасовский» деген атты ногайлар берген экен. Рязань областиндеги Шацк каладынъ орманларында аьвелгиде ногай ханлар яшаганы акында Сасовский район газеталарында язылганы акында мага Тойбике Шураева хабарлады. Гавриловское авылында Тойбике Дормолаевнадынъ бир кыймасы почтальон куллыгын юритетаган болган. Кыскаяклы кыймасына дайым коьмек эткен. Бу ерлерде кыслар бек сувык эм карлы болганлар, сога коьре эслилердинъ уьйлерине почта куллыкшылары хатлардан, пенсиядан оьзге, азыклар да элтегенлер. Соьйтип, почтальон куллыгы Тойбике Дормолаевнага бек яраган, эм 2007-нши йыл ол аьели мен Терекли-Мектеб авылына коьшип келип, почтальон куллыгын бардырады.
– Кайсы заманларда да почтада ислемеге кызыклы эм мунда этпеге куллык коьп. Оьзек те, бурынгы йыллар ман тенълестиргенде, коьп туьрленислер болган. Олардынъ сырасына Почта банк аьрекетлеп баславы да киреди. Алдынгы йыллардагындай болып, яшавшылар газета эм журналлар окымайды деп айтылса да, мен канагатлаган орамда бек коьп тийисли тыншаювга шыкканлар, окытувшылар эм алдынгы комсомоллар яшайдылар. Олар газеталарга эм журналларга суьйип языладылар. Эслилер ден савлыктан, бав оьстируьвден тура маслагатлар болган журналларды окымага суьедилер, билдируьвлер мен яслардай болып Интернет аркалы тувыл, газеталарды окып таныспага суьедилер. «Шоьл тавысы» газетасын карап турадылар. Бир -эки куьнге газета кешиксе, ясуьйкенлер занъ согып та сорайдылар. Мен оьз балаларымды да китаплер, газеталар окымага керек деп уьйретемен, –деп хабарлайды почта куллыкшысы.
Балаларынынъ уьстинликлерине суьйинедилер Арсланали эм Тойбике Шураевлер. Уьйкен увыллары Сургут каласында ислейди. Оннан сонъгы кызлары Кадрия атындагы мектебте окыган, бир неше кере Республикалык олимпиадалардынъ енъуьвшиси болган, окувындагы уьстинликлери уьшин ога алтын медаль тапшырылган. Бу куьнлерде ол Владикавказ каласындагы медицина академиясында окыйды. Кишкей кызлары 5-нши классынынъ окувшысы. Онынъ уьстинликлери аьли де алдыда.
Тойбике Дормолаевнады биз Халклар ара хатын-кызлар байрамы ман кутлаймыз. Дайым да балаларынынъ уьстинликлерине суьйингенди, куллыгында етимислер, солай ок газета эм журналларга язылганлар саны коьп болганын йораймыз.
Н.Кожаева.
Суьвретте: Т.Шураева.