Ислемеге баьри амаллар да бар

Аьлиги заманда Россиядынъ аграрлык секторы йогарыда болады. Россия агропромынынъ оьрленуьвининъ йолында аьр дайым да «Россельхозбанк» банкы турады, сога коьре авыл хозяйстволык тармагынынъ уьстинликлери олардынъ аркасы ман болады деп айтсак, янъылыс болмас. Йырма йылдан бери «Россельхозбанк» авыл хозяйстволык аьрекетшилерининъ эм авылдынъ сенимли партнеры болып келеятыр.

Авыл еринде ислейтаганларга экономикалык яктан коьтергишлев этуьв ниет пен Терекли-Мектеб авылында «Россельхозбанк» банктынъ косымша офиси аьрекетлейди. 2019-ншы йылдынъ казан айыннан алып офисти Абдурахман Ильяс улы Койлубаев етекшилейди.

– Пандемия заманында боьлик дуьйсемби эм киши юма куьнлер ислейтаган эди, аьлиги заманда биз ис графиги бойынша толысынша ислеймиз. Ис барысында баьри кавыфсызлык амаллар алынады, келген клиентлерге маскалар, колгаплар бериледи. Сол кыйынлы заманларда клиентлеримизди экономикалык яктан коьтергишлев ниет пен коькек айдынъ 4-нши куьниннен алып тоьлевлер болжалы сол айдынъ 24-нши куьнине дейим коьширилген, – дейди офис етекшиси.

«Россельхозбанкта» оперзал, касса боьликлери аьрекетлейди. Оперзалда юридический лицолар, КФХ, ИП, СПК етекшилери аьжетсизленедилер, расчетный счетлар ашыладылар эм ябыладылар. Аьли счетлар ашпага коьпке тыныш, алдын бу процедурага коьп заман кететаган эди, коьплеген кагытлар туьзбеге туьсетаган эди, аьли бир-эки куьннен счетты ашпага амал бар. Боьлик етекшиси айырым ИП, КФХ-ларга берилетаган кредитлер акында айтады. Сондай кредитлер авыл хозяйстволык тармагында ислейтаганларга йылга 5 процент пен бериледи, олар сол акшага авыл хозяйстволык техника алмага боладылар.

Касса боьлиги савлай дуныя эллерине акша коьшируьвлер этеди. Касса бойынша баьри тоьлевлер де этилинеди, налоглар, штрафлар тоьленеди, онлайн-тоьлев этилинеди.
Ипотека кредитлер авыл хозяйстволык тармагын оьрлендируьв уьшин бериледи. III квартал бойынша банк 17 ипотека кредитлерин берген. Бу экономикалык бойынша коьтергишлев амалларын «Россельхозбанк» авыл яшавшыларына этеди. Ипотека кредити йылда 2,7 проценти мен тек «Россельхозбанк» пан бериледи. Ипотека кредити IV кварталда да берилеек. Бу карыжлар авыл яшавшыларына мекан курмага эм сатып алмага деп бериледи. Кредиттинъ оьлшеми – 100 мынъ маьнеттен алып 5 миллион маьнетке дейим.

Быйыл «Россельхозбанк» оьзининъ йырма йыллык мерекесин белгиледи. Соны ман байланыста кыйын акын бу банктан алатаган гражданларга «Юбилейный» кредити, пенсионерлерге – «Пенсионный» кредити бериледи. «Россельхозбанк» банктынъ клиентлери оьз акшаларын арттырув ниет пен вкладлар этпеге боладылар. Бу сорав бойынша билдируьвди банктан алмага боласыз. Кыйын акын бу банктан алатаганларга кредит йылга 5,9 проценти мен, баска банктынъ буйымлары ман аьжетсизленетаганларга – 6, 9 процент, пенсионерлерге – 6,5-7, 5 процент бойынша бериледи.

Йырма йылдынъ ишинде эткен сырагыларын келтируьв эм «Россельхозбанктынъ» маьнели соравларын ойластырув ниет пен Россия Президенти Владимир Путин эм «Россельхозбанк» Правлениесининъ етекшиси Борис Листов йолыгысканлар. Россия басшысы Б.Листовты мереке мен кутлап, «Россельхозбанк», коьрсетуьвлерге коьре, ийги деген 5 кредит организацияларынынъ сырасына киретаганын белгиледи.

– «Россельхозбанк» банктынъ инвестициялары – савлай элимиздинъ оьрленуьвине оьз демевлигин эткен сырагылар. Суьт, эт шыгаратаган предприятиелер банктынъ акшасына салынганлар, буьгуьнлерде АПК-да аьр бир кредит маьнети Россельхозбанктан алынган. 20 йылдынъ ишинде биз 5200 инвестиционлык проектлерин коьтергишлегенмиз, – дейди Борис Листов. Алдыдагы планлары акында президентке айта берип, ол келеекте де АПК-ды коьтергишлев уьстинде куллыклар бардырылаягы, авыл еринде аьрекетлейтаган гражданларга коьмек этилинееги акында айтты.

Г.Бекмуратова.
Суьвретте: В.Путин Б.Листов пан йолыгыста.