Ислемеге буршав беретаган соравлар ойласылган

Дагестан Республикасынынъ Эсаплав палатасында янъыларда ДР Аькимбасынынъ эм Оькиметининъ Администрациясынынъ уйгынлав-проект управлениесининъ, республика еринде миллет проектлерди яшавга шыгарув уьшин яваплы 15 министерстволар эм ведомстволар ваькиллерининъ катнасувы ман кенъейтилген кенъес озгарылды.

Кенъести ДР Эсаплав палатасынынъ председатели Б.Джахбаров юритти. Ол йыйылганлардынъ эсин республикада миллет проектлерди яшавга шыгарувдынъ мониторинги юритилгенде туватаган маьселелерге эм соравларга каратты. Оьзининъ соьзинде ол миллет проектлерин яшавга шыгарув акында министерстволар эм ведомстволар эсап беруьвлери финанслар министерствосынынъ билди-руьвлери мен баскаланатаганын, эсап беруьвлердинъ дурыслыгын канагатлайтаган тергевдинъ йоклыгын, солай ок Дагестан Республикасынынъ патшалык программаларында беркитилген оьлшемлерге регионаллык проектлеринде белгиленетаган карыжлар оьлшеми келиспейтаганын белгиледи. Соны ман бирге Эсаплав палатасынынъ етекшиси айырым регионаллык проектлер шараларынынъ патшалык программаларына киргистилмегени, регионаллык проектлерди яшавга шыгарувдынъ индикативли коьрсетимлери тийисли кепте исленип аьзирленмейтаганы акында айтты.

Эсаплав палатасынынъ боьлик етекшиси З.Алигаджиева республикада яшавга шыгарылатаган миллет проектлерининъ мониторинги бойынша куллыкты уйгынлав, толтырувшы власть органлары ман биргелесип аьрекет этуьвдинъ ис сулыбы акында хабарлады.

Оннан сонъ Дагестан Рес-публикасынынъ Аькимбасынынъ эм Оькиметининъ Администрациясынынъ уйгынлав-проект управлениесининъ боьлик етекшиси М.Абидов шыгып соьйлеген.

Ортага ойласувга шыгарылган соравлар бойынша, айтылган ойларды тынълап болган сонъ, планга салынган коьрсетимлерге етисуьвди канагатлайтаган да- йымлык биргелес аьрекети акында карар кабыл этилинген.