Ис борышларын яваплылык пан толтырады

Аьр бир кеспи – сыйлы. Оьз ислеген еринде ис борышларын яваплылык пан толтырган аьдемлерди коьрсенъ, сукланмай болмайсынъ. Россия МВД Ногай районы бойынша иш ислер боьлигинде туьрли службалар аьрекетлейди. Солардынъ кайбириси оьзине талапланган парызларды толтырады эм етимислерге етиседи. Сондай службалардынъ бирисининъ куллыкшысы – штаб боьлигинде ишки службасынынъ майоры, штабтынъ планирование эм анализ бойынша тамада инспекторы Марина Тангатар кызы Танбулатова.

Йырма йылга ювык ислейди Марина Танбулатова иш ислер боьлигинде. Мен аьр заманда да ойлайтаган эдим, бу кеспиде тек эр кисилер аьрекет этпеге керек, болса да йигерли, бажарымлы кыскаяклыларды полиция куллыкшысынынъ кийиминде коьргенде, ойымды туьрлендиремен.
Штаб куллыкшылары кыянатшылардынъ артыннан кувмайдылар, олар уголовлык кыянатлыкларды шешпейдилер, ама олардынъ исининъ сырагысы полицейскийлерге етимислерге етпеге демевлик этеди. Штаб куллыкшыларынынъ исин уйгынлав бойынша соравларды шешуьвге эм савлай боьликтинъ аьрекетин йогары дережеде юритуьвге каратылады. Озган оьмирдинъ 90-ншы йылларынынъ басыннан алып штаб службасы куллыкшыларды аьдеттен тыс аьллерде эм согыс заманда ислевге аьзирлейди.
«Штаб куллыкшысында кайдай касиетлер болмага керек?» – деген соравды бердим Маринага.
– Яваплылык энъ де баслап. Соны ман бирге бу куллык аьдемнен билим, анализ этип, заманында эм тез билимли карарлар алып болув эм энъ маьнелиси – оьз исинъе суьйим. Белки, биревлер ойлайтагандыр, бизим куллык кызыклы тувыл деп, мен де баслап соьйтип ойлайтаган эдим, олтырып кагытлар ман ислеп турамыз. Аьлиги заманда мен анълайман, кайдай яваплы бизим куллык, бизим эткен исимизден боьлик аьрекети калай экени коьринеди, – деп хабарлайды иси акында Марина Танбулатова.
Буьгуьнлерде ол – штаб службасында билимли эм бажарымлы куллыкшыларынынъ бириси. Куллыгында кыйынлы заманлар да болады, сол заман тамада инспектор баьри туьзилип турган баьри аьллерди де шегип, билимли карар алады.
Марина Танбулатова ян йолдасы Аскер мен эки увыл тербиялайдылар, Азим эм Курман оьктемлик пен атасы да, анасы да полицияда куллык этеди деп айтадылар. Сондай аьелде балалар да яваплылык касиетине уьйренедилер.
Марина Танбулатова куллыгын суьйип этеди, исинде етискен етимислери уьшин кыскаяклы коьплеген Сый грамоталар ман савгаланган, ол – «За отличие в службе» 2-нши эм 3-нши дережели медальлерининъ иеси.
Янъыларда савлай элимиз бойынша Россия МВД штаб боьликлерининъ туьзилуьв куьни белгиленди. Марина Танбулатовады эм онынъ ис йолдасларын кеспи байрамы ман кутлап, аьрекетинде коьп уьстинликлер сагынамыз.
Г.Бекмуратова.
Суьвретте: М.Танбулатова.