Ис енъиллерден тувыл

Аьр аьдемнинъ бактысында кеспи сайлав борышы турады. Биревлер атаанасыннан коьрип, баскалары юрек шакырувы ман келеектеги ис аьрекетин сайлайдылар. Сайлаган кесписине алаллык пан ис аьрекетин бардырган аьдемди коьрсенъ, сога оьзинънинъ сукланувынъ ман яде суьювинъ мен де карамай болмайсынъ. Ис аьрекетин ийги бардырган аьдемге дайым да сый да, сыйлав да болады. Биревлер сол сыйды йыллар ма казанадылар, баскалар берк билимин коьрсетип, яслай сыйга тийисли боладылар.

– Мине тезден алдымызда медициналык куллыкшысынынъ куьни белгиленеек, сиз оьзинъиздинъ ис йолдасларынъыз ишиннен, бу элимизге тыныш болмаган, медициналык куллыкшылары оьз яшав оьмирлерин аямастан алдыда юрген заманларда, кимди белгилер эдинъиз? — деген соравыма Ногай ЦРБ врачы Аклима Нургушиева: «Райхан Имбет-Али кызы Карагуловадынъ акында язбага боласыз», – деген ыхтыярын берди. Райхан Имбет-Али кызы Карагулова буьгуьнлерде Ногай Орталык больницасынынъ инфекционлы боьлигиндеги юкпалы маразлар кабинетинде ис аьрекетин бардырады. Буьгуьнлерде баьри юкпалы мараз бан зарарланган аьдемлер онынъ кол астыннан оьтедилер. Бу ис аьрекетти Райхан 10 йыл узагында бардырып келеди. Оьзи мектебти кутарганнан сонъ, медицина куллыкшысынынъ кесписин сайлап, Липецкий областьтинъ Елецкий медициналык колледжинде окыган. Сонда ол окувын уьстинликли кутарып, Ногай районымыздынъ орталык больницасында балалар боьлигинде, Тотана Абуевна Шомаровадынъ етекшилеви мен баслайды.

– Оннан сонъ бактым мени элимиздинъ бас каласына да аькетти. Сонда да барып уьш йыл узагында ислеп келдим. Мине 2010-ншы йылдан алып бу ис орында ислеймен. Ис енъиллерден тувыл, боьтен де аьлиги заманда, коронавируслы мараз болып турганда. Биз оьзимиздинъ яшав оьмиримиз уьшин де коркамыз, зарарланган аьдемлердинъ яшав оьмири уьшин куьрести де юритемиз, – дейди Райхан Карагулова. Райхан биринши караска сабыр, оьз ис борышын намыслы толтыратаган куллыкшы болып коьринеди. Аьр бир соравынъа да тувра явабын бир алгасамай береди. Ол эки баладынъ анасы. Оьз балаларына да ийги тербияды бермеге шалысады.

– Балаларымыздынъ келеекте кайдай болаягы бизим буьгуьнги борышымыз болады. Сога коьре мен оьз аьвлетлериме баьри ийги затты савкатласам экен, – дейди Райхан Карагулова. Элбетте, буьгуьнги тыныш болмаган заманларда медициналык куллыкшыларынынъ кыйынлары каты. Тек разы болып, «савболсынлар аьр бир медицина куллыкшысы» деген ак юректен айтылган соьзлер оларга куьш бермесе, карувларын алмас. Медицина куллыкшысынынъ куьни. Бу куьн мен Райхан Имбет-Али кызына эм оны ман бир сырада турган Ногай ЦРБ ис коллективине ден савлыкты йорап, ис аьрекетинъиз уьшин уьйкен муьсирев сизге билдиремен, аьр биринъиздинъ аьелинъизде тек наьсип болсын деп йоравымды айтаман.

Г.Курганова.
Суьвретте: Р. Карагулова