Ис пен канагатлавшыдынъ яваплылыгы

Россия Федерациясынынъ Ис кодексининъ 56-ншы номерли статьясына коьре, ис пен канагатлавшы аьрекетке аьзир аьдем мен макулласув туьзеди. Сол макулласув аркалы эки яктынъ да ис бойынша борышлары белгили болады. Ис пен канагатланган аьдем заманы ман кыйын акын алмага керек эм оьзи де ис макулласувга коьре беркитилген борышларды да толтырмага тийисли.

Россия Федерациясынынъ Ис кодексининъ 67-нши номерли статьясына коьре кол басылган макулласув язылув кебинде болмага керек, ама тек соьйлесуьв бойынша ис аьрекетин бардырып баслаган аьдем, колында ис макулласувы болмай, уьш куьн узагында ислемеге болады, оннан сонъ сол макулласув туьзилмеге керек.
Эгер ис пен канагатланган аьдем мен ис бергеннинъ араларында тийисли макулласувы туьзилмесе, ис пен канагатлавшы, Россия Федерациясынынъ административли-ыхтыяр йорыклары бойынша кодексининъ 5.27 статьясынынъ 4-нши кесегине коьре, яваплылыкка тартылады. Сол ис бойынша административли штраф салынады, сонынъ оьлшемлери: аьдемлерге – он мынънан алып йырма мынъ маьнетке дейим, юридический лицо кебинде бир ерде де коьрсетилмеген, предпринимательлик аьрекетти бардырганлар – бес мынънан он мынъ маьнетке дейим, юридический лицолар элли мынънан юз мынъ маьне