Йигерли иси уьшин – савга

Янъыларда Кизляр райондагы Большезадоевка авыл мектебининъ 10-ншы классынынъ окувшысы Магомед Алиомаровка коьрсеткен йигитлиги уьшин МЧС куткарувшылары разылык кагытын тапшырдылар. Кизляр районынынъ билимлендируьв боьлигининъ алдышы специалисти Индира Шихабудинова, Россиядынъ ГИМС ГУ МЧС Дагестан бойынша орталыгынынъ бас госинспекторы Сулейман Газиев, Кизляр каласындагы от туьсуьв эм куткарув гарнизонынынъ етекшиси Расул Джалилов, ПСЧ-14 куллыкшысы Ренат Халилов яс йигитти савгалав эм кутлав бойынша шарасында ортакшылык эттилер. Кеспили куткарувшылары, ястынъ бирге окыган тенълерине, оны окыткан окытувшыларына, окувшы ястынъ эткен йигитлиги мен оьктемли экенин билдирдилер. – Яс ярдам кереккен вакытта эш ойланмай, коьмекке тез болып етуьви, баска аьдемнинъ яшавын оьлимнен куткарды. Кайбирерде уьйкен аьдемлердинъ оьзи де сондай йигерли исти этип болмас эди, – деди Кизляр каласындагы от туьсуьв эм куткарув гарнизонынынъ етекшиси Расул Джалилов.

Индира Шихабудинова йигит яс Магомедте йигитлик, бирев уьшин яны авырув, ийгилик этпеге ымтылув касиет сапатларын тербиялаганы уьшин онынъ ата-анасына, окытувшыларына уьйкен разылыгын билдирди. Районнынъ билимлендируьв боьлигининъ куллыкшысы мектеб окувшыларын бирге окыган тенъине усамага, йигерли болмага шакырды.
Айтып озайык, оьткен йылдынъ курал айында Магомед Алиомаров коьз алдында Кизляр районынынъ Большезадоевка мектебининъ 1-нши классынынъ окувшысы Терек йылгасында ютылаятырганын коьреди. Эш ойланмай, 10-ншы классынынъ окувшысы Магомед Алиомаров кишкей балады сувга ютылувыннан куткарады. Соьйтип, оьспир яс оьз тенълерине, тоьгеректегилерге уьлгили коьрим коьрсетти.
Суьвретте: йигит яс Магомед Алиомаровка савга тапшырув мезгили.