Йигерли ястынъ етимислери

Спорт, ясларымыздынъ ден савлыгын берк этип, куьш-куватын оьстирип калмай, хасиетин тербиялап, яшавда аягын берк баспага демевлик этип келеди. Ясларымыз спорттынъ туьрли кеплери бойынша район, республика, савлайроссиялык ярысларында катнасып, енъуьвши болып, Сый грамоталарына, дипломларына, баргыларына тийисли болатаганы кайсымызды да суьйиндиреди.

Исраил Эсенгельдиев асылы ман Кумлы авылыннан болады. Яс Кумлы авылында 2005-нши йылдынъ коькек айынынъ 7-нши куьнинде Алимхан ман Оразбийкединъ аьелинде тувган. Бала шагыннан алып ол спорт пан яшавын байланыстырып келеди. Онынъ спорттынъ тайский бокс кеби мен кызыксынып келетаганына 8 йыллар болады. Спорт оьспирдинъ яшавында уьйкен маьнели орынды тутады.

Спорттынъ тайский боксы кебининъ сыхырлыгына яс тренер Айдемир Асаналиевич Зарманбетовтынъ етекшилиги мен уьйренип келеди. Онынъ спорт яшавында етискен уьстинликлери– ол аьр куьнлик шыдамлыгы, етимиске ымтылысы, спортты суьюви болады. Буьгуьнлерде ол уьйинде коьплеген енъуьвлерининъ шайыты болган ярысларда казанган савгаларын, Сый грамоталарын, дипломларын аьдуьвлеп саклайды.

Бу йылдынъ навруз айынынъ басында да Исраил Хасавюрт каласында республика бойынша оьткен ярысында биринши орынды бийлеп келип, оьз етимиси мен баьрисин де суьйиндирди. Дагестан чемпионы атына тийисли болган Исраил Эсенгельдиевтинъ етекшилиги мен район бойынша «Зарница» деген аьскерлик-патриотлык ойынында онынъ класс йолдасларыннан туьзилген командасы катнасып, биринши орынга тийисли болганы да коьп болмайды.

Тек янъыларда ол район бойынша оьткен «Зарница» деген аьскерликпатриотлык ойынында Шихмурзаев атындагы орта мектеби атыннан ортакшылык этти. 8-нши классынынъ окувшысы Исраил Эсенгельдиев район, республика бойынша ярысларда ортакшылык этип, коьплеген алдышы орынларды бийлеп келген. Республика бойынша туьрли калаларда оьткен ярысларда, чемпионатларда катнасып, ол оннан артык 1-нши орынларга, эки кере 2-нши орынларга тийисли болып кайткан. Онынъ аьр бир етискен уьстинликлери ата-анасынынъ, окыган мектебининъ, авылынынъ оьктемлиги болады. Дагестан чемпионы Исраил Эсенгельдиев алдында оьтеек ярыслар, сынавлар, етисеек бийикликлер аьли де коьп. Йигерли яска сол бийикликлерге етисуьв йолы дайым ашык, тегенексиз болганын йораймыз.

Г.Нурдинова.

Суьвретте: Исраил Эсенгельдиев.