Йигитлер Аталык уьшин согысадылар

Аьлиги заманда биз баьримиз де Украина еринде специальли согыс операциясында катнасатаган ясларымызды коьтергишлеймиз. Сол да сейир тувыл, сонда бизим ердеслеримиз де аз тувыл. Мен, Уйсалган авылында тувган эм оьскен инсан, авылымнынъ кеделери де сонда катнасканына оьктемсиймен. Солардынъ ишинде – оьз янын берген Арифулла Байрамов, онынъ йигитлиги аьр дайым бизим эсимизде калаяк. Буьгуьнлерде СВО сырасында авылда оьскен ердесимиз Осман Аджигайтканов катнасады. Ол ата-анасы ман Ногай районынынъ Нариман авылында яшайды, сол авылдан 2021-нши йыл Россия Аьскерлер сырасына алынды эм Мурманск областинде ВВС ПВО боьлигинде куллык эткен. Осман озган йылдынъ куьзинде СВО сырасына мобилизация бойынша кеткен.
Бизим яслар – авыл йигитлери, олар бир куллыктан да, сынавлардан да коркпайдылар. Олар оьз йигитлиги мен, эрклиги мен, яв ман куьресуьвде биринши болмага ниети мен енъуьв бизики болаягын ыспатлайдылар.
– Энъ де маьнелиси, биз акыйкатлык уьшин куьресемиз, Биз Аталык уьшин согысамыз, сога коьре енъуьв бизики болар, – деп айтады Осман.
Маутали эм Кунсулув Аджигайткановлар, баьри ата-аналардай болып, кыйналадылар эм увылы уьшин тилек тилейдилер. Ана юреги авырыйды, сол кыйланув эм онынъ тилеги увылын баьледен саклар.
2023-нши йылдынъ увыт айында Осман Аджигайтканов Святой Георгий орденининъ белгиси – Георгиевский крест пен савгаланган. Сол белги аьскершилерге йогары йигитлик коьрсеткени уьшин бериледи. Биз оьз ердесимиз бен оьктемсиймиз эм уьйге аман-эсен кайтсын деп йораймыз.
Г.Бекмуратова.
Суьвретте: О.Аджигайтканов.