Йигитлиги уьшин савгага тийисли этилген

Аьскерши кесписин сайлав енъиллерден тувыл. Ол бек сыйлы кеспилерининъ бириси эм Аталыгымыздынъ алал увылларынынъ, шынты эрлерининъ сайлавы болады. Олардынъ кенъ ийинлеринде уьйкен яваплылык турады. Йигит ясларымыз согыс оьзгерислеринде йигитлик, йигерлик коьрсетип, туьрли савгаларына тийисли болып келедилер.
Украина еринде юрген ердесимиз Заирхан Бокеев «Йигитлик уьшин» деген медальге тийисли болганына да коьп болмайды. Батыр-Мурза авыл яшавшысы Заирхан Толемисович Бокеев аттестатты колына алувы ман аьскерши кесписин алмага, Элининъ коршалавшысы болмага деп токтасты алды. 2008-нши йыл Заирхан бала шактан ойлаган мырадын яшавга айландырды. Ол Санкт-Петербург каласындагы Михайловский аьскершилик артиллериялык академиясына туьсип, оны етимисли тамамлады. Окув шагында курсант Заирхан Бокеев окувында коьрсеткен бийик етимислери, салынган борышларын уьлгили толтырганы уьшин коьп кере Сый грамоталары ман белгиленген. Академияды тамамлаган сонъ, 2013-нши йыл Заирхан Костромской областининъ Кострома каласында ерлескен аьскер боьлигинде куллык этпеге йиберилген эди. Буьгуьнлерде ол тамада офицери дережесин тийисли юритеди. Коьп йыллар ишинде кеспилик аьрекетинде коьрсеткен етимислери ийги службасы эм согыс баскалыклары уьшин савгалары ман да белгиленген. Уьстинликли аьрекети уьшин Кострома областининъ губернаторынынъ атыннан кол саьатине тийисли болган. Украинада согыс спецоперациясы басланганда, тамада офицери Заирхан Толемис увылы Бокеев бириншилердинъ сырасында оьз йолдаслары ман Аталыгымызды коршалавга йол алды. Согыс спецоперациясы юрген еринде алдына салынган согыс борышларын толтырувы ман, ногай яс Киев направлениесининъ, Херсон областининъ эм Луганск Республикасын неофашистлериннен босатувда оьз косымын этип келеди. Душпан ман каты согысувлардынъ бирисинде коьрсеткен эрклиги эм йигерлиги уьшин ол «За отвагу» деген медалине тийисли этилди. Кырк кийик айында ердесимиз алдына салынган борышын толтырувда онъ ийинине каты яраланады. Яраланувдан сонъ Москва каласындагы А.А.Вишневский атындагы согыс клиникалык госпиталинде эмленеди. Бу куьнлерде ол Кострома каласындагы аьскершилик боьлигинде реабилитацияды оьтеди.
Буьгуьнлерде Заирхан уьшин аьелининъ, тувган-кардашлары- нынъ, боьтен де, атасы Толемистинъ эм анасы Фатиматтынъ, солай болып, суьйикли агасынынъ эм карындасынынъ демевлиги бек маьнели эм биринши орында болады. Олар аьр кайсысы да онынъ уьшин кыйналадылар, ак юректен ден савлык сагынадылар.
Аьскерши эмленген сонъ, тагы да Аталыкты саклавшылардынъ сырасына турмага, элин коршалавга бармага аьзирленеди. Бизим йигит аьскершилерине, солардынъ ишинде Заирханга да уьйкен разылыгымызды билдиремиз эм ден савлык, баьри затта да етимислер сагынамыз.
Г.Нурдинова.
Суьвретте: Заирхан Бокеев.