Йигитлиги халк эсинде

16-ншы увыт куьнинде Ногай районынынъ Червленные Буруны авыл орта мектебинде сонынъ алдынгы окувшысы Замир Акмурзаевтинъ йигитлерше ян бергенли 15 йыл толувына багысланган эстеликли шара уйгынланып оьткерилди.

Авыл яшавшысы, аьвелги авыл участок милиция боьлигининъ куллыкшысы, милициядынъ тамада сержанты Замир Акмурзаев 2006-ншы йылдынъ 16-ншы увыт куьнинде авылга кирген бандит туьркимининъ катнасувшылары ман атыста, мектебти коршалап, ян бергени эндигиси ра- йонымыздынъ, халкымыздынъ тарихине кирген онынъ баьтирлик бетлерининъ бириси болып токтаган. Сол куьнге багысланган эстеликли шара онынъ атын юритуьвши Червленные Буруны авыл мектебинде болып озды. Эртенъги шакта мектеб окувшыларынынъ линейкасын 11-нши класстынъ етекшиси Саму Заракаева ашты эм юритти. Линейкада мектеб директоры Эльдар Садыков, Замир Акмурзаевтинъ атасы Махмуд, бирге окыган тенъ-йолдаслары онынъ акында йылы эскеруьвлери мен боьлистилер. Мектеб окувшылары йигитлик, эрлик, патриотизм акында ятлавлар окыдылар.
Линейкадан сонъ, мектеб окувшылары эм окытувшылары, Россия МВД-нынъ Ногай районы бойынша боьлигининъ куллыкшылары, Замир Акмурзаевтинъ кардаш-ювыклары мектебтинъ ювыгында орынласкан, ол ян берген ердеги эстеликке шешекей байламларын салдылар. Шарада Ногай район администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов та катнасты.
Бу ерде Замирдинъ окытувшысы эм абасы Оразбийке Джумандыкова оьзининъ эскеруьв соьзин айтты. «Неше йыллар оьте берсе де, Замирдинъ йигитлигин аьдемлер оьмирлерге мутпаяклар. Ол да окувшы заманында сиздей болып оьскен, яшавды бек суьйген яс эди. Замир аьли де яшамага, оьз аьелин туьзбеге, бизди ис уьстинликлери мен суьйинтпеге болаяк эди…», – деди ол. Оразбийке Джумандыкова эм оннан сонъ соьйлеген Замирдинъ иниси Асхад бу шарады оьткергенлерге разылыгын билдирдилер, мектеб окувшыларына уьстинликлер йорадылар.
Замир Акмурзаевтинъ эстелигине шешекей байламын Ногай район иш ислер боьлигининъ етекшиси Наиб Каракаев те салды. «Милициядынъ тамада сержанты Замир Акмурзаев сол куьн туьзилген сондай авыр аьсерде, иш ислер боьлигининъ куллыкшысы этпеге тийисли йигитликти этип, оьз яшавын курман эткен. Ол сол исти оьзининъ асыл эр борышы деп санаган», – деди Наиб Каракаев онынъ баьтирлигине йогары белгисин берип.
М.Ханов.
Суьвретте: Замир Акмурзаевтинъ ян берген ердеги эстеликтинъ янында.