Йигит оьлсе де, аты калар

Янъыларда Кизляр районынынъ Черняевка авыл орта мектебинде оьз янларын курман эткен милиция куллыкшылары эм аьскершилери эстелигине багысланып шатлыклы митинг уйгынланып оьтти. Сонынъ ишинде Черняевка авылында тувып-оьскенлер, ерли мектебинде билим алган сонынъ ишинде 5389-ншы номерли аьскер боьлигининъ аьскершиси Арсен Исаков, интернационалист аьскершиси Олег Бондаренко, милициядынъ тамада сержанты Руслан Рамазанов.

Ян берген йигитлердинъ эстелигин оьмирлетуьв мырадта шарага Кизляр районынынъ администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Иса Рамазанов, 5389-ншы аьскер боьлигининъ командири Шамиль Ахкубеков, айырым сырасы ман куллык этуьв бойынша боьлигининъ етекшисининъ коьмекшиси Александр Унаев, Арсен Исаковтынъ аьскерши дослары, кардаш-тувганлары, авыл яшавшылары келген эдилер. Баска болып, шарада 6752-нши номерли аьскер боьлигининъ оркестри де катнасты. Митингтинъ барысында ис борышын толтырувда янларын курман эткен ясларга, ясуьйкен несилининъ аьдетлерине алаллыгы уьшин, разылык соьзлер айтылдылар.
– Дуныядан замансыз кешкенлердинъ аявлы кардаш-тувганлары эм сыйлы окытувшылар! Кизляр районынынъ аькимбасынынъ кесек заманга куллыгын юритуьвши атыннан сизинъ окувшыларынъызга салган суьйиминъиз, шыдамлыгынъыз, элимиздинъ шынты патриотларын оьстиргенинъиз уьшин уьйкен разылыгымызды билдиремиз. Олардынъ коьрсеткен баьтирлиги баьри несиллерине де йигитлик уьлгиси болады. Олардынъ акында эстелик бизим эсимизде дайымга сакланар. Олардынъ яшавлары эрте уьзилгенине кайгырамыз, олардынъ баьтирлиги алдында басларымызды иемиз, – деди Иса Рамазанов.
Соьз берилгенлердинъ савлайы да тийисли аьскершилер, ис аьрекетшилер, сенимли эм алал дослар болып келген, янлары курман болган аьскершилердинъ ата-аналарына увыллары уьшин разылык соьзлерин айттылар. Бир такыйка уьндемей турганнан сонъ, мектеб окувшылары аспанга ак шарларды йибердилер. Оннан сонъ мемориаллык такталарынынъ ашылув кезеги оьтти. Аналардынъ коьзлериндеги коьзяслар, шешекейлердеги кайгырувды билдирген ленталар, сыйлы караулы савлай шарадынъ кайдай коьнъилде оьтуьвин суьвретлеп коьрсеттилер. Шарада шыгып соьйлегенлер мектеб окувшыларына тынышлыкты бааламага, яшавды суьймеге, элимиздинъ шынты патриотлары болмага кереги акында йоравларын айттылар. 5-7-нши классларынынъ окувшылары наьсипли яшавга шакыратаган, согыска карсылыкты коьрсеткен ятлавларын окып эситтирдилер, йыр йырладылар. Аьскер боьлигининъ командири Шамиль Ахкубеков Черняевка авыл орта мектебининъ етекшиси Марина Путиловага мектеб музейинде сакламага деген мырад пан Арсен Исаковка оьлгеннен сонъ тапшырылган Йигитлик орденин тапшырды.
Суьвретте: шарадан коьринис.