Йогары баады эм сыйды казанганлар

Алдын биз оьз етимиси мен коьрим болып келген халкымыздынъ талаплы спортсменлери акында коьп макалаларымызда хабарлап келгенмиз. Ама спорт пан байланыслы болган бир аьели акында да аьли де язбаганмыз. Ама сондай коьримли аьели арамызда бары акында белгилегимиз келеди. Сол аьел, тек спорт тармагында тувыл, баска коьп ерлерде де оьзин тек ийги ягыннан коьрсетип келеди.

Буьгуьнги хабарымыз да Ябагиевлердинъ яс аьели акында болады. Бу ногай аьели ярасык эм уьлгили аьеллердинъ бириси болады.
Гамзат эм Альфия доьрт аьвлетлерининъ ата-анасы. Олардынъ аьвлетлери де ата-аналарынынъ йолын ызлап, коьрим болып келедилер. Ябагиевлердинъ аьели буьгуьнлерде Ханты-Мансийск автоном округындагы Сургут районынынъ Федоровка поселогында яшайды.
Ябагиевлердинъ аьелининъ биринши етимиси 2015-нши йылда басланды. Оларды «Атам, анам эм мен – спорт аьели» деген район бойынша оьтеек ярысына катнаспага шакырадылар. Ярыста ногай аьели биринши орынга тийисли болды. Сол заманнан алып Ябагиевлердинъ аьели йыл сайын озгарылатаган спорт эм аьеллер базласувларында, ярысларда, форумларда йыйы катнасып, сол шараларынынъ енъуьвшилери эм баргы иелери болып келедилер. Баска болып, Ябагиевлердинъ аьели оьз халкына пайда аькелуьв мырат пан, ямагат аьрекети мен де белсенли эм етимисли каьрлеп келеди. Уьстинликлерге етисип келуьвинъиздинъ сыхырлыгы не зат пан байланыслы, деген соравымызга аьел бийкеси Альфия булай деп яваплайды.
– Биз кайсы яшав аьллеринде де бир-биримизге демевлик, тирев болып келемиз. Кудайымызга баьри зат уьшин де дайым разылыгымызды билдирип келемиз. Бас зат яшавда – ол материаллык баалыклары тувыл, яшав байлыгы – ол бизим саьбийлеримиздинъ наьсипли куьлкилери мен туьзилген берк, татым аьел болады. Биз, элимиздинъ аьр бир аьдеминдей болып, оьз балаларымызды тийисли кепте тербиялап, олар ман оьктемсимеге эм наьсипли картлыгымызды йолыкпага мыратланамыз, – дейди Альфия.
Ябагиевлердинъ аьели баьрисине де аьлиги тыныш болмаган заманда берк ден савлыкты, аьел тоьгерегинде коьплеген наьсип мезгиллерин эм алал досларды йорайды.
Татым аьелине олардынъ яшав мыратлары эм ойлары толып, яшавга айланып келгенин сагынамыз. Олар сондай йогары баады эм сыйды тийисли казанганлар.
Суьвретте: Ябагиевлердинъ аьели.