Йогары дережеде белгилемеге ниетленемиз

Дагестан Республикасынынъ бас каласында эм савлай муниципалитетлерде Дагестан япсарларында бандтуьркимлердинъ бузгышланувына 20 йыл толувына багысланган шараларды озгарувга аьзирлик коьруьв акында йыйын болып озган.
Махачкалада озган йыйында Дагестан Республикасынынъ Оькиметининъ Председателининъ Биринши орынбасары Анатолий Карибов эм ДР Маданият министерствосынынъ етекшиси Зарема Бутаева ортакшылык эттилер. Анатолий Карибовтынъ билдируьвине коьре, бу оьзгериске багысланган шаралардынъ белгиленуьвинде федераллык тармаклардынъ ваькиллери де ортакшылык этеек. Солай ок,
ол янъыларда Ботлих, Агвали эм сондай баска Дагестан Республикасынынъ авылларында болып, озгарылаяк шараларга кайтип аьзирлик коьрилетаганын карап шыккан.
Йыйыннынъ барысында вице-премьер йыйылганларга оьзининъ ойларын айтып, республикамызда бандтуьркимлер бузгышланганына багысланган шаралар планына туьрленислер кириткен эм тийисли органларга айырым борышлар да берген.
Йыйында ортакшылык эткен Поэзия театрынынъ етекшиси Ариза Батырова да сол оьзгериске багысланган шатлыклы шаралардынъ озгарылувын кайтип коьретаганы акында, оьз ойларын айтып, боьлисип кетти.
Сол куьн, шатлыклы аьлде республикамызга кыйын заманларда коршалавга шыкканларды айырым белгилееклер. Баскалай, шарада республикамыздынъ белгили артистлери эм ийги деген яратувшылык коллективлери катнасаяклар.
Г.Курганова.