Йогары ниетине ымтылган ердесимиз

1984-нши йыл Куьнбатар авылындагы Саитовлардынъ аьелинде эр бала тувды деген суьйинишли хабар яйылды. Янъы тувган баладынъ кулагына азан аьдети мен Арафа тавдынъ сыйына Арифулла деп ат тагадылар. Ногайда да, баьри мусылман халкларда да аьдем атына уьйкен маьне бериледи эм сол себептен саьбийге коьп ийги йоравлар айтылады.

Соннан бери заманлар сувдай агып кеттилер. Арифулла оьсип йигит болады эм 2001-нши йыл авыл мектебин окып кутарады. Сол йыл ок та ол ясуьйкенлерининъ маслагаты ман оьзи яп-ялгыз барып, Астраханьдеги патшалык медицина академиясынынъ педиатрия факультетине окувга туьседи.

«Биз уьмит этемиз, Алла язув этеди» деп атайлар айтканлай, окув ошагынынъ 4-нши курсын битиргенде, Саратовтагы аьскер медицина институтыннан аьдемлер келип, денлери сав, аьруьв окыйтаган студентлер мен йолыгысадылар эм сонда окувга коьшпеге тилек этедилер. Арифулла авылдасымыз, коьп ойланып турмай, сонда коьшеди эм 2007-нши йыл сол окув ошагын кутарады.

Бир йыл узагында авылдасымыз, Саратов медицина институтында интернатурады оьтип, ортак практика врачы кесписин алады. Соны ман Арифулладынъ алдыда эндиги уьйкен борыш куьтип туры эди. Ол 2008-нши йылдынъ тамбыз айыннан 2013-нши йылдынъ шилле айынынъ ызына дейим Савытлы Куьшлер сырасындагы согыс-космос аьскер кебинде куллык этеди. Яс авылдасымыз оьзининъ талабы, битпирлиги, кыйынсуьерлиги, аьдемлер мен аьллесип болувы ман йолдаслары арасында тийисли абырай казанады. Соьйтип, ол оьзи куллык этетаган полктынъ медицина службасынынъ етекшиси этилинип беркитиледи.

Йылдан-йылга А.Саитовтынъ бир тиревсиз, оьзининъ акырлыгы, Кудайдынъ коьмеги мен казанган сыйы оьсе береди. Соны ман ога 2013-нши йылдынъ 31-нши шиллесиннен 2016-ншы йылдынъ 24-нши сары тамбызына дейим Мордовия Республикасында орынласкан согыс-космос аьскерининъ сырасындагы 1-нши противоздушный эм противоракетный коршаланув армиясынынъ медицина службасын басшыламага сеним этилинеди.

Аьлиги заманда медицинаслужбасынынъ майоры деген аьскер дережесине етискен Арифулла Ибудалла увылы эндиги де оьсуьв йолында. Армияда булай талаплав бар: аьли де йогары оьспеге суьетаган болсанъ, Аьскер академияды окып кутарув керегеди. Сонынъ уьшин оьз юрегиндеги уьйкен ниетине етпеге ымтылып, А.Саитов 2016-2018-нши йылларда Россия Савытлы Куьшлерининъ СанктПетербургтагы С.М.Киров атындагы Аьскер-медицина академиясынынъ медицина службасынынъ етекши составын аьзирлевши факультетин де окып кутарады.

Буьгуьнлерде ол Санкт-Петербургтагы Аьскер-илми орталыгындагы Согыс-тенъиз флотынынъ академиясында окытувшы болып куллык этеди. Мен оны йолыкканда, сол айтылган Орталык не каьр шегеди дегенде, ол куьлемсиреп: «Ол зат аьли уьшин ясыртын аьскершилик сыры», – деп яваплады. А.Саитов ян косагы – авылымыздагы Янполовлардынъ йиен кызы Еллетхан Итакаева ман экеви «ийне артыннан иериген йиптей» болып, татым аьел ошагын курып, эки кедесин тербиялап оьстиредилер. Арифулла оьз куллыгында йогары ниетине ымтылган. Ким биледи, белкиси, йыллар оьтип, йогарыда белгиленген орталыкты «генерал Саитов басшылайды» деген ийги хабар бир куьн бизге етисип калмага да болар.

С.Межитов.

Суьвретте: майор А.Саитов.