Йолыгыста маьнели соравлар коьтерилди

Дагестан Республикасынынъ Оькиметининъ председатели муниципаллык туьзилислерининъ эм кала округларынынъ аькимбасларына «150 мектеб» проектининъ ишинде этилинетаган ислерин тезлетуьв керегин айтты. Ерли самоуправление органларынынъ етекшилери мен йолыгыс Махачкалада Дослык уьйинде озды. Шарада солай ок толтырув властининъ эм депутат корпусынынъ ваькиллери де катнастылар. Быйылдынъ ишинде проект кайтип яшавга шыгарылатаганы акында Дагестан Республикасынынъ территориаллык оьрленуьв эм экономика министрининъ куллыгын юритуьвшиси Гаджи Султанов айтты. Онынъ айтувына коьре, алдын проект «100 мектеб» деп аталган, аьлиги заманда «150 мектеб» деп айтылады.

– Бу проект пен муниципаллык туьзилислердинъ аькимбасларыннан баска меценатлар да кызыксынадылар. Берилген аьризелер коьп, сога коьре бюджетке салынган 300 миллион маьнет акшадынъ уьстине Дагестан Аькимбасынынъ карары ман проектти финанслав уьшин аьли де 100 миллион маьнет акша косылган. Аьлиги заман 217 билимлендируьв учреждениелерде ярастырув ислер юритилген, – дейди министрдинъ куллыгын юритуьвшиси.

Проектте катнасув уьшин 47 муниципаллык туьзилислерден 251 аьризе туьскен. Конкурс сырагыларына коьре, 217 билимлендируьв учреждениелер енъуьвши болган. Солай ок кенъесте проект бойынша коьрилетаган маьселелер акында айтылды. А.Здуновтынъ айтувына коьре, бир неше мектеблерде ярастырув куллыклар созыладылар, сол затларды тайдырув керегин билдирди премьер-министр. Министр- лер кабинетининъ басшысы маьселелерди тайдырув болжалын белгиледи эм янъы окув йылына аз калганын, окув басланган заманда ярастырув куллыклар юритилмеге керек тувыл, сол зат окувшылардынъ ден савлыгына кавыфлы экенин ашык кепте айтты. Муниципалитетлер аькимбаслары маьселелер тайдырылган эм мектеблерде ярастырув куллыклары юритилеятырганы акында айттылар. Дагестан Республикасынынъ илми эм билимлендируьв министри Уммупазиль Омаровадынъ соьзлерине коьре, муниципалитетлерде куллыклар басланган эм проектлер 1-нши сентябрьге битеегине сеним бар.

Артем Здунов Дагестан парламентине республика Оькимети мен биргелесте ислегени уьшин разылык билдирди эм депутатлардынъ коьмеги проекттинъ яшавга шыгарылувын эм объектлердинъ курылувын тергевде керегин айтты.

– Проекттинъ кайтип аталганы маьнели тувыл – «100 мектеб», «150 мектеб», «80 мектеб», кайдай сырагылар болганы, сол маьнели. Эгер карыжларды ерлестирип, республика мектеблерде ярастырув куллыклар юритсе, сол бек аьруьв, аьдемлер де сол этилген исти коьрерлер эм тийисли баа берерлер, – деди А.Здунов.