Йолынъ ашык болсын!

«Село Терекли-Мектеб» СП МО администрациясында янъыларда Кисловодск каласында FCF ММА бойынша оьткен турниринде дуныя чемпионы деген йогары атты казанган Динислам Исмаиловты хош коьрип йолыгув шарасы болып оьтти.

Бу шатлыклы йыйында «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы Зейдулла Аджибайрамов, район орталыгынынъ ясуьйкенлер советининъ председатели Шатемир Мунгишиев, «Шоьл тавысы» респуб-ликалык газетасынынъ бас редакторы Эльмира Кожаева, «Ногайский район» МР администрациясынынъ спорт боьлигининъ етекшиси, спорт тренери Алибек Менгласанов эм баскалар катнастылар.

Шарады авыл етекшиси З.Аджибайрамов ашты эм яс спортсмен Д.Исмаиловты халкымыз арасында биринши кере етисилген сондай уьйкен маьнели спорт уьстинлиги мен кутлады. «Динислам энъ йогары спорт етимисине оьз кыйыны, куьши эм шалыскырлыгы ман етискен. Ога сондай бийик уьстинликке етисуьвде бизим спорт тренерлер, насихатшылар Алибек Менгласанов, Вазир Аблезов ярдам эткенлер. Сен оьзинънинъ енъуьвинъ мен бизим яс несилимиз уьшин ярык йол аштынъ эм баьрине де ийги коьрим болдынъ», – деди авыл аькимбасы.

З.Аджибайрамов енъуьвшиге авыл администрациясы атыннан Сый грамотасын эм акшалай баргы тапшырды.
Яс дуныя чемпионын район орталыгынынъ ясуьйкенлер совети атыннан онынъ председатели Ш.Мунгишиев те кутлады.
«Бизге спортты таралтув керек. Уьстинликлер сизге, кеделер! Етисилген енъуьвлерде токтаманъыз», – деди ол оьз соьзинде.
Динислам Исмаиловка оьзлерининъ ийги йоравларын «Шоьл тавысы» респуб-ликалык газетасынынъ бас редакторы Эльмира Кожаева, авыл яшавшысы Алавдин Мусауров, спорт тренери Алибек Менгласанов та айттылар.

Бизим хабаршы.
Суьвретте: дуныя чемпионы Д.Исмаиловты Терекли-Мектеб авыл аькимбасы З.Аджибайрамов кутлайды.