Йол-юрис йорыкларды тутув – кавыфсызлыктынъ бир кеби

Буьгуьн биз оьзимиздинъ соьзимизди балаларга эм олардынъ ата-аналарына каратамыз. Ата-аналар дайым оьзлерининъ балаларын йолда кайтип юритпеге кереги акында уьйретип турмага кереклер. Боьтен де аьлиги заманларда, неге десе аьли куьнлер кыска, эртеректен каранъа болады. Каранъа заманда йолды оьтуьв бек кыйын болады. Сол шакта ювык затлар узак болып, узаклар – ювык болып коьринедилер. Сога коьре, айлак бек сак карамага керек болады.

Балалардынъ уьстилеринде, кийиминде, дорбаларында болсын, ярыкты кайтаратаган алатлар болмага керек, солар аркалы коьлик айдавшы йолдагы йолавшыды коьрмеге болады.
Кырда ямгыр яде кар яватаган болса, сол да коьликлердинъ ярыгын осалландырады эм йол-юруьвшилердинъ яшавына кавыфлык тувады. Йолда бузлавык болса, айлак та кыйын, кавыфлык оьлшеми оьседи.
Сыйлы ата-аналар, балаларынъызга йол-юрис йорыкларды уьйретип турынъыз. Йолды оьтеек заманда, баслап сол бетке, сонъ онъ бетке, тагы да сол бетке карап, автокоьликтинъ йоклыгын коьрип, ювырмай, йолды оьтпеге керек болады, йолдынъ ортасына келип, тагы да бир тийисли йорыкларга коьре, аргы якка да, берги якка да карамага керек болады. Эсинъизде болсын, бир де токтап турган коьликлердинъ арасыннан, кувыс-муьйистен йолга карап шыкпага ярамайды, йолдынъ янында кашан да ойнамага зарарлы. Солай ок, йолды оьтетаган шакта хабарлав, телефон ман соьйлев, кулакты ябувшы алатларды кулланув аьдем яшавына айлак та кавыфлы. Эгер тетик айдавшыга йолды оьтуьв керек болса, ол ога деп белгиленген ерден оьтпеге борышлы, сондай ер йок болса, тетиктен туьсип, яявлап, йолавшы аьдем юретаган ерден оьтеди. Йолды бир ерде де кесип оьтпеге ярамайды, тувра юрмеге керек боласыз, сол заман йол да ашык коьринеди.
Аявлы балалар, тетик пен ти- йисли ерде кыдырмага керек. 14 ясына толмаган балага тетик пен йолга шыкпага ярамайды, ама уьйкенлерге тийисли йол-йорыкларды тутып, йолга тетик пен шыкпага ярайды.
Эс этинъиз, 7 ястан 12 яска дейим балалар уьшин шара озгарамыз!
Сизге, аявлы балалар, бек ярасык этип, йолды дурыс оьтип баратаган балаларды А-4 оьлшеми болган кагытка ясамага керек. Суьвреттинъ онъ бетинде, тоьменинде оьзинъиздинъ тукымынъызды, кайсы мектебте, кайсы класста окыйтаганынъызды, кашан тувганынъызды белгилемеге керексиз.
Биринши, экинши эм уьшинши савгалы орынларга тийисли болган балалар савгалар ман, калганлары грамоталар ман белгиленеек- лер. Балалардынъ ясаган суьвретлерин мектеб етекшилери уьстимиздеги йылдынъ увыт айынынъ 5-нши куьнине дейим Ногай районы бойынша Россия ОМВД ПДН-га аькелмеге кереклер.
К.Акмурзаева,
Ногай районы бойынша Россия ОМВД-дынъ ПДН эм ОУУП ПДН куьплерининъ тамада инспекторы полиция майоры.