Йол-юрис йорыклар балалардынъ коьзлери мен

2021-нши йылдынъ канътар айынынъ 28-нши куьнинде баспаланган «Шоьл тавысы» газетасынынъ бетинде, Ногай район орта мектеблерининъ окувшылары уьшин, Ногай районы бойынша Россия МВД боьлигининъ куллыкшылары суьвретлер шарасын озгаратаганы акында билдирилген эди. Сол шарада аьр бир район мектебининъ 7 ясыннан 12 ясына дейим окувшылар катнаспага болатаган эдилер, олардынъ ясаган суьвретлери йол-юрис йорыкларына багысланган болмага керек эдилер.

Белгиленген суьвретлев шарасында Ногай районынынъ 16 ортак билимлендируьв мектеблерининъ окувшылары ортакшылык эттилер. Аьр бир бала оьзининъ ясаган суьвретинде йол-юрис йорыкларын тутувды, кайтип оьз яшав оьмирине кавыфсызлыксыз йолды оьтуьвди коьрсетпеге шалысты.
Шарада сынавды оьтпеге 200 бала оьз суьвретлерин ясадылар. Сол шаклы суьвретлер арасыннан енъуьвшилерди де айырув тыныш тувыл эди. Суьвретлер бир-бириннен ярасык ясалган эдилер. 200 суьвреттинъ ишиннен 20 балага савгалар ман грамоталар тапшырылдылар, калган 180 яс суьвретшилер шарада катнасканлары уьшин дипломлар ман савгаландылар. Ногай районы бойынша Россия МВД боьлигининъ ОГИБДД начальниги полиция капитаны А.Шангереев, ПДН эм ОУУП ПДН тамада инспекторы полиция майоры К.Акмурзаева, ПДН эм ОУУП ПДН инспекторы полиция капитаны А.Рахмедов барып, А-Х.Джанибеков атындагы орта мектебининъ йогарыда айтылган шарада катнаскан окувшыларына савгалар эм грамоталар тапшырдылар.
Ногай районы бойынша Россия МВД боьлиги келеекте де окувшылар араларында сондай шаралар озгармага ниетленедилер.
С.Аджатаева,
юрисконсульт иш ислер службасынынъ капитаны.
Суьвретте: А-Х.Джанибеков атындагы мектебте савгалав шагы.