Йыллары онынъ байлыгы

«Йылларымыз не бек тез кетедилер», – деп куьрсинемиз биз тагы бир кезекли тувган куьнимизди йолыга берип. Бала шакта эм яслыкта сога бирев де маьне бермейди. Эсейип баслаганда йылларды санав, яслыкты эскеруьвлер басланады. Тек соны ман бирге оьзимизге яшав эм ис сулыбы, тийисли кадирде аьр кимге келисли сыйы, оьрмети, уьстинликлер, бизим балалар баьриси де йыллар аркасы ман келгенлерин мутамыз…

Баьри аьдемлердей бизим де ис йолдасларымыз арада оьз мерекелерин карсы аладылар. Ол, элбетте, тек сол аьдем уьшин тувыл, коллективке де шатлык, кишкей байрам. Сол куьн аьр ким де мерекеши мен ислеген йылларын эскереди.

Сакинат Ахмат кызы Утегенова (Курганова) газетамыздынъ редакциясына бухгалтер болып 1993-нши йылдынъ басында келген. Сол заман мага мунда куллык эткенли тек 3 йыл толмага туры эди. Сол себептен Сакинат пан редакцияда ис йолларымызды бирге баслаганмыз эм коьп йыллар бирге куллык этемиз деп санайман. Кабинетлеримиз бен де сол шаклы йыллар бир-биримизге конъысы болып ислеймиз.

Сакинаттынъ куллыкка янъы туьскен куьнлери мен байланыслы бир кужыр исти эскермеге суьемен. Ол бизге канътар айында келди. Навруз айында меним бир ювык конъысымнынъ мерекеси болды. Сонда мен Сакинаттынъ бир ездеси, коьптеги танысым Маутали мен столда янаса олтырган эдим.

– Меним балдызым сизге бухгалтер болып туьскен. Нешик ол? – деп сорады ол меннен.

– Нешик болсын, осал сенинъ балдызынъ. Уьшинши ай да кетип барады, бизге кыйын ак бермейди, – дедим мен.

Бу соьзлерди мен ак юрегимнен маскаралап айттым. Ол йыллар дурысында Ельциннинъ заманы эди, сав элимиз айлап кыйын акларын алмай ислейди. Мен де соьзимди туьзилген аьлге коьре келистирдим.
Соннан бир юма оьтип-оьтпей, Сакинат бир куьн мени кабинетине шакырды эм онынъ акында соьйтип айтканым уьшин кулагымды бир яхшы этип «кувырды».

– Меним аягым яраспады деп турсыз ба? Аьли келер акша, бурнынъыз бузылмасын! – деди ол мага шынты кепте оькпелеп.

Сол куьннен мен Сакинат Ахмат кызынынъ тек юмсак кепте куьлемсирейтаган хатын тувыл, керек ерде оьзи уьшин «оьгиз куьши» де бар экенин анъладым. Эндиги де ол сондай, коллективтеги баьрин де сыйлайды, оьзин сыйламаганды «ерине олтыртады».

Меним соьзлерим ушыныман да маскара соьзлер болып шыкты деп ойлайман. Яде сол соьзлерим Сакинатты ийги ислемеге даьвлендирди. Онынъ келуьви мен редакциямыздынъ иси де, финанс ягы да туьзелип баслады десем ялган болмас. Ол замандагы бас редакторымыз Магомет Янмурза улынынъ, онынъ орынбасары Алев Атабай улынынъ эм район администрациясынынъ аькимбасы, ДР Госсоветининъ агзасы Аскерхан Аджиевтинъ аьрекети мен 1995-нши йыл куьзде газетамызга республикалык статусы берилди.

1996-ншы йылдан алып статусымызга коьре кыйын акларымыз оьсти эм ай сайын иркуьвсиз келип те баслады. Алдынгы йылларда газетамыздынъ шыгувы ягыннан йиберилетаган уьзилуьвлер токтатылды эм 1998-нши йыл газетады шыгарувымыз 100 процентке толтырылды. Онынъ кырыннан типография бланклар да баспалап, келимин арттырып баслады.

Сол ийги туьрленислер 2000-ншы йылдынъ 20-ншы коькек айыннан газетадынъ аьзирленуьвин эм баспаланувын компьютер йорыгына коьширмеге онъайлык ашты. Типографияга заманга келисли янъы оргтехника алынды. Алдынгы уьйкен, авыр, йыйы сынатаган эм денге айырым зарарын да беретаган техника тайдырылды. Бу баьри аьруьв туьрленислерде, бир соьзсиз, Сакинат Ахмат кызынынъ да уьйкен уьлиси бар деп ойлайман.

Сакинат Ахмат кызына тек редакциядынъ тувыл, солай ок министерство ягыннан келген коьп ис тапшырмаларын да ай сайын толтырмага туьседи. Ол соларды билимли, уьстинликли аьлде толтырады. Компьютер мен онълы кепте куллык этеди. Ога бирерде конъысы редакциялардынъ эм организациялардынъ бухгалтерлери керекли консультация алув уьшин тел согадылар, редакцияга келип онынъ ис сулыбы ман танысадылар. Коьпйыллык намыслы куллыгы уьшин бир неше кере ДР Баспа эм информация министерствосы, «Ногайский район» МР администрациясы, редакция атыннан Сый грамоталары, акшалай баргылары ман савгаланган.

Сакинат Ахмат кызы танъ юрекли, ийгилик йоравшы, ыспайы кыскаяклы, йолдасларына алал аьдем. Ол уьйшилигинде де ийги хатын эм ана, эри Зейнадин мен бирге увылын эм кызын тийисли кепте тербиялап оьстирген.

Буьгуьнлерде Сакинат Утегеновага тувганлы 50 йыл эм редакцияда ислегенли 27 йыл толады. Сол йыллардынъ аьр бириси ога оьзинше эстеликли, неге десе солар онынъ яшавы эм байлыгы.
«Бизим йыллар куслардай эрекке ушадылар, Тек куслар кери кайтадылар, Йыллар артына бир де кайтпайдылар», – деп йырлайды белгили эстрада йырлавшысы Татьяна Буланова. Йыллар ушыныман да кайтпаска кетедилер. Солардынъ соьйтип кетуьвинде – бизим кайтарылынмаслыгымыз, ердеги оьмиримиздинъ бизге сол шаклы да эстеликлиги эм баалыгы.

М.Ханов.
Суьвретте: С.Утегенова.