Йылы соьзи мен юреклерге етеди

Ногай район поликлиникасынынъ УЗИ кабинетинде куллык эткен юмсак юзли медсестра Эльмира Арслановады коьрсем, аьр дайым да онынъ анасы, меним окытувшым Салимет Шамарова коьз алдыма келеди эм бурын атайларымыз айткан «савытын коьр де асын иш, анасын коьр де баласын ал» деген акыйкат соьзлер эсиме туьседи. Эльмира Арсланова анасына оьзининъ юмсак кылыгы ман усайды. Мен бир де окытувшымнынъ ашувланганын, биревге тавысын коьтергенин коьрмегенмен. Ол яде куьлемсирейтаган, яде онынъ коьнъили тоьмен болатаган эди.

УЗИ кабинетине дайым да коьп аьдемлер барадылар, оьзек те аьр бир аьдемнинъ оьз кылыгы, биревлер сабыр, баскалар тез оьпкелейтаган боладылар. Эльмира Мухтаровна болса, аьр дайым да бир кепте йылы куьлемсиреп, юмсак сеси мен баьри келгенлер мен соьйлейди эм сондай аьлде оларга керек затты анълатады. УЗИ кабинетинде туьрли авырувлар аянланадылар, ден савлык яктан маьселелер аьр кимге бек авыр боладылар, сондай аьллерге туьскен аьдемлерге Эльмира Арсланова да врач пан бирге йылы соьзин, маслагатын айтып, оларды рахатландырмага шалысады. Бир неше заман озганнан сонъ, сол аьдемлер сырасыннан «Сизинъ йылы соьзинъиз эм маслагатынъыз мага пайдалы болды», – деп кыскаяклыга айтканлар да аз болмаган. Эльмира Арсланова авырыганлар ман ийги этип тил тавып болганлай, ис йолдаслары ман да ийги катнаслар туьзген, куллыгын да ийги толтырады. Ол ийги иси уьшин «Ногайский район» МР администрациясынынъ эм Ногай ЦРБ администрациясынынъ Сый грамоталары ман савгаланган.
УЗИ кабинетинде Эльмира Мухтаровна узактагы 1993-нши йылда ислеп баслаган. Ис аьрекетин болса, Кизляр каласындагы медицина училищесин кызыл дипломга тамамлаганнан сонъ, хирургия боьлигинде медсестра болып баслаган. Отыз йыл артта, заманлар да, аьдемлер де, куллыктынъ барысы да аьлигиден коьпке баскаланган. Оьзек те, аьли ислемеге тыныш, врачлар коьп, айлак сийрек болмай янъы аппаратлар аькелинеди, озган йыл тагы да янъылары аькелинген. Эльмира Шамарова ислеп баслаган йыллар савлай районга бир сонолог (УЗИ кабинетинде ислеген врач) болган. Сол заманларда УЗИ кабинетинде куллык эткен врач пан медсестра савлай Ногай район яшавшыларын караганлар. Аьли поликлиникада эм больницада айырым УЗИ кабинетлери бар. Алдынгы йыллар кыйын болса да, юрегиндеги йылувлык пан сол заманларды кыскаяклы эсине алады эм оьзининъ насихатшысы Асанбий Янбаев акында айтады: «Асанбий Янбаев бизди коьп затка уьйретти, онынъ аьдемшилиги де, усталыгы да бек куьшли эди. Ондайлар акында «врач болмага Кудай язган деп айтылады». Бу куьнлерде коьп йыллар бирге ислеген врачлар Эльмира Караева эм Фаризат Абдулмусауровады ийги соьз бен кыскаяклы белгилейди.
Аьр кимге онынъ яс шагы янына якын болады. Яс заман сенимлерге, амалларга, ярык эм наьсипли келеектеги мен байланыслы мыратларга толы шак. Эльмира Шамарова да сол наьсипли яс шагы акында эскеруьвлерди юрегининъ туьбинде саклайды. Онынъ анасы окытувшы, атасы коьп йыллар узагында Ногай районынынъ бас ветеринар врачы болып куллык эткенлер. Э.Шамарова баслангыш классларды Червленные Буруны авылындагы мектебте окыган, сонъ онынъ ата-анасы Терекли-Мектеб авылына коьшедилер. Соьйтип кызалак А.Джанибеков атындагы мектеби деген аьлемет дуныясында билимли эм районымызда атлары айтылган окытувшылардынъ етекшилеви астында билим алады. Класс етекшиси Надежда Клочко окувшыларынынъ эдаплык тербиялавына уьйкен эс эткен, «танълык» темасына багысланган класс саьатлер коьп озгаратаган болган.
Куьнлерди айлар, айларды йыллар авыстырып заман айлак тез озады. Тек туьнегуьн мектебти, сонъ окув ошагын тамамлап, янъы ис аьрекетин баслаган яс аьдемлердинъ, аьвлетлери де оьсип кетедилер. Соьйтип Эльмира Мухтаровнадынъ да увылы Алимбек оьсип, ата-анасын оьктемситкен йигитке айланды. Эльмира Арсланова ян йолдасы Мавлимберди мен бирге коьп йыллар узагында оьзлери курган наьсипли аьелде яшайды. Мавлимберди Арсланов Нариман авылынынъ сыйлы аьдемлерининъ бириси, онынъ маслагаты керекли болып тек районымыздынъ аьдемлери тувыл, тысыннан да келип коьплер онынъ уьйининъ капыларын ашадылар. Аьдемлерге пайдалы болув, колыннан келген коьмекти этуьв, авылдаслар ман тил табув, эдаплы этип балалар оьстируьв– бу шынты наьсип. Соьйтип, наьсипли аьел басы эм бийкесине тезден уныкларын колларына алып, оннан да уьйкен наьсипке еткенлерин йорайман.
Н.Кожаева.  Суьвретте: Э.Арсланова.