Йыл етимисли озады

Дагестан Республикасынынъ авыл хозяйство эм тамак-азык министри Мухтарбий Аджеков янъыларда «Дагестан» информагентство майданында «Ашык власть» деген проект эсабында республикадынъ агропромышленность комплексининъ аьрекетининъ озып бараяткан йыл бойынша ис сырагылары акында хабарлаган.

Министр авыл хозяйстводынъ коьп тармакларындагы аьллердинъ ийгиленуьвин белгилеген. Айтпага, дуьги оьстируьв тармагы уьшин йыл етимисли болды, мунда республика бойынша дуьгидинъ рекорд оьлшеми – 138 мынъ тонна онъысы йыйылган. Уьстимиздеги йылда дуьги культурасы 32 мынъ майданда шашылган, бу сан 2021-нши йылдынъ коьрсетимлери мен тенълестиргенде 5 мынъ гектарга артык болады. Аджековтынъ соьзлери мен, дуьги оьстируьв оьлшемин арттырув ман бирге буьгуьнлерде соны асыллав бойынша техникалык куватты коьбейтуьв уьстинде куллык юритиледи.
«Ызгы йылларда республикада ортак куватлыгы смена бойынша 200 тоннага етисетаган дуьги асыллавшы уьш завод кулланувга берилген. Сол зат дуьги культурасын экспортка йиберуьв оьлшемин арттырмага амал берди. Янъыларда Кизляр районынынъ «Мареновский» ООО негизинде тагы да бир дуьги асыллавшы завод ашылды, сонынъ аркасы ман дуьги асыллавдынъ ортак куваты смена бойынша 250 тоннага еткерилди», – деп хабарлады ведомство етекшиси.
Мухтарбий Аджеков малшылык тармагында да ийги етимислер барлыгын айтып белгилеген.
«Кыс йыл басында юмсак болып оьтти, соны ман бирге малшылардынъ пишен-ем аьзирлев соравларына яваплы янасувы эм ветеринарлардынъ салдарлы куллык этуьви аркасында быйылгы кой козылав шагында республика бойынша аьр 100 ана койдан 98 козы алынган», – деп билдирген министр.
Техникалык модернизациялав акында соьз бардыра берип, Мухтарбий Аджеков буьгуьнлерге 272 авыл хозяйстволык техникасы сатып алынганы акында айтты. Былтыргы йыл ман тенълестиргенде сол сан 105 процентке артык болады.
«2022-нши йылдынъ техникасын сатып алув машина-трактор паркынынъ структурасын аьлиги заманга келисли эм йогары технологиялы машиналар аркасы ман сапатлы кепте ийгилендирмеге багайт берди. Сатып алынган техникадынъ ортак баасы 600,3 миллион маьнет болады, сонынъ санында сатып алув-сатув келисуьвлери бойынша 246,1 миллион маьнет акшадынъ, лизинг аркасы ман – 354,2 миллион маьнет акшадынъ техникасы сатылып алынган», – деп белгилеген Аджеков.
Соны ман бирге деп билдирген министр, республикадынъ агропромышленность комплексине армаган оьрленуьвге «Авыл хозяйство тармагын оьрлентуьв эм авыл хозяйстволык продукциясынынъ, ший мал эм азык-туьлик рынокларын йорыкластырув» деп аталган Дагестан Республикасынынъ патшалык программасынынъ хозяйстволардынъ киши кеплерин грант эм субсидия ман колтыклав ягын яшавга шыгарув ийги демевлик береди.
«2022-нши йылда аьел фермаларын оьрлентуьвге грантлар беруьв бойынша оьткерилген конкурс шараларынынъ сырагылары бойынша 12 авыл хозяйство продукциясын аьзирлевшилерге патшалык ярдамы этилинген. Олар бу йылдынъ ызына дейим 12 янъы дайымлык ис орынларын туьзееклер, а 2024-нши йылдынъ ызына дейим 36 янъы ис орынлары туьзилеек», – деген Дагестан авыл хозяйство эм тамак-азык министри Мухтарбий Аджеков.