Йыл тербиялавшысы

Ердесимиз, Ногай районынынъ орталыгы Терекли-Мектеб авылында ерлескен «Ногай Эл» балалар бавынынъ куллыкшысы, тербиялавшы Марина Рашидхан кызы Койбакова, оьзининъ атын тек район еринде тувыл, республика кезегинде оьткен «Йыл тербиялавшысы» шарасында ийгилик пен ататтырды.
Янъыларда «Дагестан Республикасынынъ йыл тербиялавшысы – 2023» шарасынынъ тамамлары келтирилди. Бу йыл «Йыл тербиялавшысы» деген атка республикамыздынъ туьрли ерлериннен 34 тербиялавшы сынастылар. Аьр бирисининъ берген дериси кызыклы эм терен билимли эди.
Ногай районымызды яклаган «Ногай Эл» балалар бавынынъ тербиялавшысы Марина Рашидхан кызы баслап район кезегинде оьткен «Йыл тербиялавшысы» шарасында биринши орынга тийисли болган эди, янъыларда, ол, бу шарадынъ республикалык кезегинде, экинши савгалы орынга тийисли болып кайтты.
Буьгуьнлерде шарадынъ баьри сынавлары да артта. Шара бир неше кезектен туьзилген эди: Интернет-портфолио, балалар ман озгарган дерис. Шарадынъ финалына шыккан тербиялавшылар оьзлерининъ иси бойынша мастер-класс та коьрсеттилер.
Ол Терекли-Мектебте аьрекетлеген Хасавюрт педагогикалык окув ошагын окып битирген, оннан сонъ, Пятигорск каласындагы экономический йогары окув ошагында кеспи алган. Болса да, Марина баслап сайлаган кесписине кайтады. 2015-нши йыл ол «Ногай Эл» балалар бавында тербиялавшы исин баслайды. Аьли Марина уьш куьпти мектебке йиберди.
Шарадынъ республикалык кезегининъ тамамларын келтире келип, жюри Маринадынъ берген дерисине уьйкен баа берди. Онынъ балалар ман катнаска кирисип болувын белгиледилер, дерисининъ методикалык йорыкларында тувра кулланып болувы акында айтып оздылар.
Енъуьвши тербиялавшыга тек уьстинликлерди, тынълавлы эм тербиялы балаларды йораймыз.
Г.Курганова.
Суьвретте: М.Койбакова.