Кавказдынъ чемпионлары болганлар

Бу йылдынъ канътар айынынъ 15-17-нши куьнлеринде Черкесск каласында эркин куьреси бойынша Карашай-Шеркеш Республикасынынъ алдышылыгы озган. Сынасларда он сегиз ясына дейим спорт суьювшилер катнасканлар. Онынъ енъуьвшилери Сырт Кавказ федераллык округы бойынша оьтеек ярыс кезегине шыкканлар. Турнирде савлайы юз куьресуьвшилери ортакшылык эткенлер.

Алдышылыктынъ он баргылы биринши орынынынъ бесевин Ногай муниципал районымыздынъ «Ногайстан» деген комплексли спорт школасынынъ тербияланувшылары алганы уьйкен оьктемлик тувдырады.
Айтпага, 48 килограмм шеккиси мен Амаль Джандубаев, 51 килограмм шеккиси мен Ислам Мижев, 55 килограмм шеккиси мен Амин Кумуков, 65 килограмм шеккиси мен Абдул-Малик Бирабасов, 71 килограмм болган Амаль Керейтов боладылар. Экинши сыйлы орынга Али Алания, 80 килограмм шеккиси мен Халил Макашев, 55 килограмм шеккиси мен Даулет Кероков уьшинши орынга тийисли болып, Сырт Кавказдынъ чемпионлары деген сыйлы атына тийисли этилдилер.
Энди ердеслеримиз Дагестан Республикасынынъ Хасавюрт каласында эркин куьрес бойынша оьтеек СКФО алдышылыгында Ногай районынынъ сыйын яклаяклар. Олардынъ тренерлери Эльдар Каракаев, Билял Матакаев, Расул Сикалиев, Расул Шаманов боладылар.
– Республикамыздынъ орталыгында эркин куьрес бойынша оьткен алдышылыкта районымыздынъ спорт катнасувшылары бес баргылы биринши орынды алганлар. Солардынъ алтавы «Ногайстан» деген комплексли спорт школасынынъ Эркин-Халк авылындагы филиалынынъ тербияланувшылары боладылар. Ол зат районымыз уьшин уьйкен оьктемлик деп санайман эм ата-аналарга куьресшилеримизди демевлейтаганлары уьшин разылыкты билдиремен.
Алла буйыртса, сол спорт катнасувшыларымыз СКФО-да да енъип, Россияга шыкканларын сагынаман, – деп боьлисти Эркин-Халк авылынынъ эркин куьрес бойынша спорт школасынынъ тренери Эльдар Каракаев.
А.Аждаутов.
Суьвретте: енъуьвшилер тренерлери мен бирге.