Кавыфлыкка карсылык – асыл борышымыз

Саьли куьн, 17-нши кырк кийик айында, «Ногайский район» МР администрациясында сонынъ Антитеррорист комиссиясынынъ кезекли йыйыны болып оьткен.

Йыйында Дагестан Республикасынынъ Аькимбасынынъ коьмекшиси Керим Бадрудтинов, «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков, онынъ орынбасарлары Баймагомед Ярлыкапов эм Хамидулла Саитов, Ногай район прокуроры, авыллар аькимбаслары, район депутатлары, район учреждениелер эм организациялар етекшилери катнастылар.

Ногай район АТК йыйынын сонынъ председатели М.Аджеков ашты эм юритти.
Йыйында ДР Аькимбасынынъ коьмекшиси Б.Керимов, Ногай район прокуроры Анварбек Сейтиев эм баска йолдаслар шыгып соьйлегенлер.
Йыйыннынъ тамамында сонынъ ортакшылары терроризмге карсылык этуьв тематикасы бойынша «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ редакциясы ман аьзирленген «Алданганлар» деген фильмди караганлар.