Кавыфлы баьле-каза

Дагестан Республикасынынъ орманлык фондынынъ ерлеринде от туьсуьв кавыфлыгынынъ йогары дережесин (IV-V) токтастырув ман, ДР Оькиметининъ Токтасы ман (09.07.2020й., 141-нши номерли) Дагестан Республика еринде 2020-ншы йылдынъ 9-ншы шилле куьниннен алып от туьсуьвге карсы айырым куьн беркитилген.

– РФ орманлык кодексининъ 53,5 статьясы ман келисте 93-нши пункт) орманларда гражданлардынъ болувын эм оларда коьлик амалларынынъ кируьвин азайтув, солай ок орманларда от туьсуьв кавыфсызлыгын канагатлав мырадта айырым ислер юритуьв эм республикадынъ орманлык хозяйство бойынша Комитетининъ распоряжениеси мен (09.07.2020 йыл., №39) келисте Дагестан орманлыкларда 9-30-ншы шилле куьнлеринде гражданлардынъ болувын эм оларга коьлик амалларынынъ кируьвин кемитпек», – деп билдилер Дагестаннынъ орманлык хозяйствосы бойынша Комитетининъ пресс-службасында информагентствосына.

Распоряжение мен келисте орманлыкларда каравшылар аьрекети куьшлендирилген, сонынъ санында правосаклав органлар ваькиллери мен биргелесте. Орманлыклар йоллары шлагбаумлар ман ябылган, орманга киретаган ерлерде, энъ янмага болаяк ерлерде постлар салынган.

Айырым тергев астына салынган орманлык фонд ерлер мен пайдаланатаганлардынъ от туьсуьвге карсы ерлерди яракландырув бойынша шараларды толтыратаганына.
Куврайды, ормандагы кавраган оьлен-шоьпти йыйып, орманлыкларда эм олар касындагы ерлерде от якканы уьшин РФ КоАП 8.32. статьясы ман келисте от туьсуьвге карсы йорыкларды бузувшыларга административлик яваплылык акында протоколлар салынаяк. Белгиленген бузувлар уьшин 5 мынъ маьнетке (физические лица) эм 500 мынъ маьнетке (юридические лица) штраф санкциялары салынаяк.

Дагестан Республикасынынъ орманлык хозяйствосы бойынша Комитети республика яшавшыларына республикада от туьсуьвге кавыфлы аьлди ийгилендиргенше дейим орманларга бармаска тилек салады.