Кавыфлы мараз

Янъыларда мен бу кавыфлы эм юкпалы инфекциялы маразын басымнан оьткердим, эм бу куьнлерде ден савлыгым яман тувыл.
Авырув менде аста-аста оьрленди: баслап йоьткирик кыстап баслады, сонъ бир неше куьнлер узагында 37-38 градус оьлшеминде эт кызув сакланып турды, тамакланув дережеси туьсти, ийис сезбей, шаркта аьдемди арытатаган кайдай ды бир авырлык тувды. Эм мине тергелген сонъ, бу юкпалы маразы ман авырыганым аянланды.

Бу авырувдынъ кенъ яйылатаганы эм сырагылары акында коьп коркынышлы билдируьвлер белгили болганга, мен уьйге «Тезлик ярдамын» шакырдым. Соьйтип мен республикалык невро-инфекционлык больницасына туьстим эм он куьнлер узагында мунда эмлендим. Мени эки орынлы бокска ерлестирдилер. Мунда авырувлылар уьшин баьри пайдаланув аьллер туьзилген, ял алув мезгилинде телевизор карамага да болады.
Белгилев керек, мунда куллык этетаган баьри куллыкшылар – оьз исининъ усталары, танъ эм ийги аьдемлер, керек ерде авырувлылардынъ коьнъилин авлап, йылы юмсак соьзлерин де аямайдылар. Эмлейтаган врач пациентлердинъ авырув аьлине аян тергев салады, куьнде эки кере оларды айланып шыгып, тезлик эмлев йорыкларына таянып, мунда эм аьли деген мен аьрекет этеди. Каты куьнлерде бу ис орынында – оьз кеспилик борышларын намыслы толтыратаган дежурный врач. Эмлев аьрекети де йогары дережеде оьткериледи, баьри керекли дарманлар больницада бар.
Бу кавыфлы эм юкпалы маразы ман авырып, больницага туьскенде, менде: «Неге бу авырув мага юкты? Неге вакцинация мени оннан сакламады?» деген соравлар тувды. Ама сонъында, бу больницадагы авыр аьлдеги пациентлердинъ коьбиси вакцинацияды оьтпегени акында белгили болганда, менде бу мараз енъил оьткенине вакцинациядынъ себеплиги тийгени анъласылды. Медицина аналитиклерининъ эм экспертлерининъ вакцина бу кавыфлы мараздан коршаланувдынъ аьли уьшин ялгыз бир амалы деген ой-токтаслары бир туьйир де шексинуьв тувдырмайды. Оьтинъиз вакцинацияды, эгер оьзинъиздинъ эм ювыкларынъыздынъ ден савлыгы акында ойласанъыз. Авырувды юктырсанъыз да, оны басынъыздан енъил коьширерсиз.
Б.Ибрагимова.