Каирбек Межитов: «Уьйкен маьселемизди йогары оьлшемде коьтерген»

– Бириншилей, мен район яшавшылары атыннан Дагестан Республикасынынъ Оькиметининъ Председатели Абдулмуслим Абдулмуслимовка бизим бир уьйкен маьселемизди йогары оьлшемде коьтергени уьшин разылык билдиремен.

Ушыны ман да, Терек-Куьми татавылынынъ, «Караногайская ветвь» деген магистраллы татавылынынъ сувгарув тармаклары айлак та бек ярастырувды талаплайдылар, неге десе соларга курылган куьннен алып сондай ислер юритилмеген.
Терек-Куьми татавылы алыстагы 1965-нши йылда, 118 шакырымга созылган «Караногайская ветвь» татавылы (КНВ) 1966-ншы йылда кургаклы Ногай шоьллигин сувгарув эм сувлатув ниет пен курылганлар эм кулланувга берилгенлер. Соннан бери бу татавыл тек арада бир механизмлестирилген йосыгы ман тазаланатаган эди. Ызгы кере татавылды тазалав «Минмелиоводхоз РД» ФГБУ демевлиги эм Ногай филиалынынъ куьши мен 2019-ншы йылдынъ сонъында эм 2020-ншы йылдынъ сувгарув болжалы басланатаган заманда оьткерилген. Аьлиги заманда районда 6 мынъ гектар сувгарылатаган ерлер бар, дурысында, бу татавыл 17,5 мынъ гектар ерлерди сувгармага деп казылган.
Бажиган ерлеринде сувгарув ислери уьшин ердинъ астындагы сувларды кулланмага болады.
Ногай шоьллигиндеги сувгарув тармакларды ярастырув аркасы ман районымыздынъ сувгарув татавылларынынъ сув йиберуьв болымлыгы бир неше кереге артаяк, сонынъ сырагысында такыр-кумга айланып баратаган ерлер оьлшеми азаяр. Соны ман бирге районда сувгарылатаган ерлер, сув саклавшы коьллер саны оьспеге, биз бетлерге заманга келисли сувгарув техникасы келмеге болады. Сувгарылатаган ерлер оьлшеми коьбейген сайын район ерлерине сол шаклы дымкыллык та келеек. Баскалай, бизим район малшылык районы болган саялы пишен-ем аьзирлев оьлшеми де артаяк. Солай ок, бизде аслык оьстирмеге де онъайлы аьллер туьзилмеге каралады, – деген «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ хабаршысына Каирбек Межитов.