Кайдай етимислер мен байрамды йолыгасынъ

Ерли самоуправление законына коьре, авыл поселениелерининъ администрациясынынъ борышлары айлак коьп. Авыл еринде етекши болув да тынышлардан тувыл, бир уьйкен аьелдинъ баьри маьселелерин де шешпеге керек болады. Ол байрамлар да уйгынламага эм авылына онъайлы яшавды да туьзбеге борышлы.

Сол енъил болмаган борышларды толтырып келеди Ногай районынынъ Куьнбатар авыл поселениесининъ аькимбасы, «яс болса да, бас», Замид Файзулла увылы Яриков.
Календарь бойынша, йыл сайын, коькек айынынъ 21-нши куьнинде ерли самоуправление куьни белгиленеди. Сол куьн аьр бир администрация оьзининъ ис сырагыларын келтирмеге шалысады. Оьз авылында бу куьнлерде ис аьрекеттинъ юруьви акында бизи мен Замид Файзулла увылы Яриков боьлисти.
– Замид Файзулла увылы, Ногай районымызда сиз етекшилейтаган авыл уьйкен авыллардынъ бириси болады, сога коьре, сизде соравлар да, маьселелер де коьптир деп ойлаймыз.
– Солай, алдынгы заманларды алып караганда авылымыз уьйкен эди, аьдемлер саны да заьлим эди. Аьлиги заманларда, оькинишке, бос уьйлер де коьп, заманга коьре, авылдасларымыздынъ коьбиси кырда юреди.
Оьзек те, авыл басы болганнан сонъ, мен баьри куьшимди де авыл ерин оьрлендирмеге, яшавшыларга баьри онъайлыкларды да туьзбеге шалысаман. Бу куьнлерде авылымызга табиат газын еткеруьв, электротармактынъ ислевин ийгилендируьв, аьр бир уьйге сув еткеруьв, кокыстан тазалав алды планда турады.
Авыл орамларын да ярасыклавга коьп куьш саламыз, тек бу затлар бир куьннен болатаган затлар тувыл, заман эм акшалай карыж керек.
– Замид Файзулла увылы, сиз Куьнбатар авыл аькимбасы болганынъыз коьп болганы йок. Болса да, туьрленислер сезиледилер. Оьзинъиздинъ етекшилевинъиз бен этилген куллыклар акында айтып озганынъызды суьемиз.
– Бизим авылда болатаган туьр- ленислер тек меним етимислерим тувыл. Савлай авылымыз бан ийгиликлерди туьзбеге шалысамыз. Мунда депутатлар да, яслар да, авыл еримиздеги учреждениелерининъ куллыкшылары да бар.
Айтпага, орамларымыз да, авылды коьрклендирер ниет пен тереклер, шешекейлер олтырттык. Калмурза Кумуков атын юритетаган орамда кишкей парк туьзбеге ниетленемен.
Атшабыс озгарув да аьдетке кирип барады. Биринши кере атшабыс Алтын Ордадынъ мерекесине багысланды, бу йыл болса, Волжский Булгариядынъ халклары ислам динин алганлы 1100 йыл толувына багысланды. 2019-ншы йылда Сабантой да озгардык. Бу байрамларга кырдан коьп конаклар келдилер. Меним ойымша, яман болмады, уйгынлавымыз да йогары аьлде эди. Келген конаклар да разы болып кеттилер.
– Баьримизге белгили болганлай, сизинъ куллыгынъыз депутатлар ман, аьдемлер мен байланыслы. Сиз бир-биринъиз бен тар байланыслы боласыз. Сайлавларга дейим сизинъ халкка тилегинъиз туьседи, сайлавлардан сонъ олар сизге тилейди. Сизге халк, коьбисинше, кайдай соравлары ман келедилер?
– Маьселелер де боладылар, коьбисининъ соравлары ер мен байланыслы болады. Маслагатларын беретаганлар да болады, тек аз.
Мен бу ис орында ислейтаганым коьп болганы йок. Баслап мен администрацияга 2019-ншы йылдынъ канътар айында авыл аькимбасынынъ коьмекшиси болып келдим. Сонъ аькимбасына да еттим.
– Сизинъ ис аьрекетинъиздинъ бас маьнеси кайдай, кайтип ойлайсыз?
– Энъ де маьнелиси – авылымызды коьрклендируьв уьшин баьри куьшти де салув. Биз де авыл яшавшыларымызга ашык. Баьриси мен бар маьселелерди де ашыклап айтамыз. Оьзимиз де халк пан бирге. Бу куьнлерде авыл яшавшылары да этилетаган куллыкларды коьредилер, оьзлери де уьйкен колгабыс этеди. Авыл бюджети де ашык, кырдан туьсетаган амалламалар йок, сога коьре бос, колымыздан келмеек затларга соьз де бермеймиз.
– Оьз авылынъыздынъ яшавшыларына кайдай йоравларынъыз бар?
– Сыйлы авылдасларым, оьзинъиздинъ тувган еринъизди суьйинъиз, сыйланъыз, кокысларды таслап, насламанъыз. Сизинъ яшайтаган еринъизди ярасыклап, тазалыкта яшанъыз. Аьр биринъиздинъ аьеллеринъизде наьсип болсын, авылымыз яшасын эм оьрленсин, аявлы куьнбатаршылар.
Хабарласувды юриткен
Г.Сагиндикова.
Суьвретте: Замид Яриков йыйын озгарады.