Кайдай кыйын болса да, Енъуьв бизики болар

Россия Элининъ тынышлыгы бизим баьримизге де бек керек. Тынышлык болган ерде – ярык яшав, ийги келеектеги. Тагы не керек аьлиги, янъы технологиялар заманында?!
Баьрине де белгили болганлай, бизим эл бу куьнлерде рахатлыкта яшап турганы йок. Не шаклы ердеслеримиз согыс спецоперациясында катнасадылар, керек ерлерде янларын бергенлер де бар. Оьзек те, сондай йойым бизди кайгыртпай болмайды. Бу ерде бизге тек тилеклер каладылар…
Согыс спецоперациясында катнасатаган ердеслеримиздинъ эрклигине, кеспилик усталыгына биз бек сенемиз, а олар болса, бизим ярдамымызды, суьйимимизди (бизден алыс болса да) сезбей болмайдылар. Сога коьре явга енъилмеге оларда бир ыхтыяр да йок.
Согыста коьп зат сага дем береди, айтпага, аьскершилер тувган яклардан хатлар алып (сол хатларды язув мектеб балаларында аьдетке кирген), суьйинедилер, соларга янъы технологиялар аркалы яваплар бередилер.
Солай ок олардынъ коьзлеринде дав майданда калган йолдаслары уьшин кайгырув эм оьш…
Сол себеплерден ога артка енъуьвсиз кайтув йок. Оларга биз де бек сенемиз.
Бу куьнлерде, ис борышларымызга коьре, бизим газетамыздынъ бетлеринде Донецк эм Луганск япсарларын украиншы нацистлерден коршалап юрген коьплеген дагестанлы яслар акында макалалар язылып турады. Оьзек те, уьйкен оьктемлик пен. Биз оьзимиздинъ ердеслеримиз акында язамыз. Олар аталарымыздынъ Уллы Аталык согысында коьрсеткен йигитлигин кайтаралайдылыр.
Мектеблерде, яслардынъ патриотлык сезимлерин оьстирер ниет пен, СВО катнасувшылары ман (олар кесек заманга уьйлерине келгенде) йолыгыслар озгарыладылар. Олар болса, СВО япсарларындагы яшав акында, сонда катнасканша олар оьзлери кайдай, бу куьнлерде яшавга караслары кайтип туьрленгени акында хабарлайдылар. Эр йигиттинъ яшавдагы орына акында ясларга айтып кетедилер. Эр киси – Элдинъ диреги эм коршалавшысы. Аьр бир ата-ана увылды тербиялайтаган болса, бу затты эсинде сакламага керек.
Бу макаламда мен бизим ердесимиз, Ногай шоьлининъ тагы да бир йигити акында (согыс спецоперациясында катнасатаган) айтпага ниетленемен.
Ол – Нариман авыл яшавшысы Эрмудин Саит увылы Бодениязов.
Эрмудин сол авылда тувып-оьскен, балалыгы да сонда озды. Ол А.Асанов атындагы мектебин уьстинликли окып кутарганнан сонъ, Сургут каласындагы педагогикалык йогары окув ошагында кеспи алады. Онынъ алган кесписининъ эки профильли аьзирлиги бар– ОБЖ эм физическая культура.
Эрмудин сол айтылган йогары окув ошагын окып битиргеннен сонъ, Эли алдында оьзининъ киели борышын толтырар ниет пен, контрактлы службады бардырады. Ога сол аьрекет 2020-ншы йыл Оренбург областинде басланды. Баслап контракт эки йылга басылган эди, сонъ СВО басланды, эм Эрмудин артка кайтпады эм элди коршалавга шыкты. Бу куьнлерде онынъ контрактлы аьрекети бардырылады.
Эрмудиннинъ анасынынъ соьзиннен: «Бу куьнлерде меним увылым сол аьрекетти сайлаганына оькинмейди. Аьрекет тынышлардан тувыл, сол баьримизге де белгили, ама эр кисидинъ борышы – элди явдан коршалав. Сога коьре, мен увылымнынъ сайлавына разыман эм, кайда юрсе де, аман юргенди тилеп тураман», – дейди ол. Эгер увыллар бизди соьйтип коршалайтаган болса, биз ярык келеектегимиз уьшин парахат.
Енъуьв келер, кайтарлар тувган юртка увыллар.
Галима Курганова.
Суьвретте: Эрмудин Бодениязов.