Кайыкшы

Аьвелгиси Янъы-авылдынъ эсли яшавшыларынынъ биреви Байгазы Динибеков эди. Ол замандагы бала-шагалардынъ эсинде «кайыкшы-агай» деп калды. Кеткен оьмирдинъ 50-нши йылларында Байгазы-агай Арсланбек-авылында аьели мен яшады. 60-ншы йыллардынъ басында Янъы-авылга коьшеди. Онынъ тувдыклары да Янъы-авылда орынласып каладылар. Агайдынъ айтувлы кызы Марпувет Байгазы-кызы Аблезова-Динибекова районымызда уста окытувшылардынъ бириси эди. Янъыларда узак авырувдан шынты дуныяга кешти. Топырагы улпа болсын.

Яркашлары сув таммастай катыран ман бегиген кайыгы йылгадынъ ягасында калкып туратаган эди. Кереккенде агай, сувдынъ ортасында юзип, балык та авлайтаган эди. Агайдынъ баскалай усталыклары да бар эди: уьй калайды, суьрги мен ислейди, анъшылыкка авас эди, тасты ойып, басказыклар ясайтаган эди.
Сосы кыска эскеруьвди эм тоьмендеги ятлавды халк яратувшылыгын каьр этип йыйнавшы Тагир Акманбетовтынъ маслагаты ман Байгазы-агайдынъ эстелигине багыслайман:
Шобытлы-йылга – айтувлы йылга,
Ягалары тиктен ала.
Сувга канган камыс-кога
Тоьгерекке шынълар шала.

Мине,эртегиден келгендей,
Камыс-кога аралар ман.
Уьнсиз юзе сейир кайык,
Ушлы басы ок, кескирдей.

Сейирли сосы кайыкта
Кайыкшы онънан ерлескен.
Эки эскек бек колларда,
Ак толкынларды сермеген.

Шобытлы-йылга – бай йылга
Балыгы ман толган сувдан.
Кайыкшы да, балык авлап,
Нешеси кере кеш кайткан.

Эл аьжетин де кайыкшы
Неше де болып толтырган.
Бу ягадан аьне шетке
Коьплерди ол аткарган.

Буьгуьн де шугыл кайыгы!
Сепери онынъ не ерге?
Ыга барган йылга сув ман
Йоьней болар ды тенъизге.
А.Капланов.
Эдиге авылы.