«Как-как» каргалар, аллеяда йоргалар

Мен Терекли-Мектебке келип яшаганлы бу куьнлерде 20 йыл болды, сол йыллардынъ коьбисин мен Гагарин атындагы орамында тураман, куллыгым да янымда, Баьтирлер Аллеясынынъ ишинде орынласкан «Шоьл тавысы» редакциясына куьн сайын бараман.

Аллеяда авылдынъ коьплеген оьзгерислери оьтеди. Савлай ра- йон болып, йыл сайын 9-ншы Май куьнинде Уллы Енъуьв байрамын баьтирлеримизге бас иювден баслаймыз. Мен аллеяды йылдынъ аьр шагында коьремен. Язлыкта, яй куьнлеринде шешекейлер ясылланып, тоьгеректи коьркли этедилер, куьзде эм кыста табиат оьзинше ярасык болады, коьзди сукландырады. Аллея ман авыл яшавшылары куллыкка, саьбийлер – балалар бавына, мектебке барадылар.


Ушынын айтсам, мен аллеядынъ акында оьзим ислейтаган газетадынъ бетлеринде неше кере де язганман, мал кирип, савлай шешекейлерди таптайды, ял алмага келгенлер аллеяды батырадылар деген соравлар неше кере де коьтерилгенлер. Аьлиги заманда да юрегим авырып язаман. Бир-бирде ашувга толаман, кайтип сондай еримизди кокка толтырып коймага боламыз?! Ким куьнали?
Ким куьнали экен деген соравга биринши явап – каргалар. Йыл сайын язлыктынъ басында олар аллеяда оьсип туратаган тереклерде уя ясайдылар. Олар да тилсиз куслар, каерде оьзине онъайлы ер тапса, сонда конаклайдылар. Озган йыл аллеяда оларды тайдырув ниет пен коьп куллык этилди, каргалардынъ уяларын буздылар, оьзлерин кувдылар. Быйыл болса, куллыкка барганда, кайсы ерден аягымды басаякты билмей бараман. Каргалар сав кеше «как-как» деп шыгадылар. Олардынъ кышкырыгы ман ятамыз, олардынъ кышкырыгы ман турамыз, саьаттеги «будильникти» де салмай коймага болады.
Баьтирлердинъ бюстлерине карамага язык, савлай кок болаятырлар. Янъыларда сол ерден кетип бараяткан ясуьйкенимиздинъ соьзлерин эситтим: «Калай кыйын, булар кайдай куллык эткенлер тувган ерине, элине, ра- йонга, куьшин де аямаганлар, олар ша ойламагандыр, буьгуьнлерде уьстилерине каргалар олтырып, батыраякларын».
Тагы да бир кере сорав бермеге суьемен: «Ким куьнали? Сол аллеядынъ тазалыгын тутпага, онъайлы эм ярасык этпеге ким яваплы экен? Аллеядынъ тазаланган йоллары ман кашан юрмеге амал болар экен?».
Г.Бекмуратова,
Россия Журналистлер союзынынъ агзасы.