Кала басшысы колыннан алтын медаль

Бала баьрине де ортак. Аьвлетлеримиз ийги этип мектебте окыса, уьстинликлерге етиссе, баьримиз де суьйинемиз эм куьезленемиз.

Заурбек эм Гульфира Култаевлер он йылдан артык заман Москва туьбиндеги Люберцы каласында яшайдылар эм аьрекет этедилер. Бу каладынъ 20-ншы номерли гимназиясына олардынъ кызы Дженнет барып, оьзин билимли этип коьрсетип окыды. Он бир йыллар ишинде талаплы кызалак туьрли олимпиадаларда, конкурсларда катнасып, баргылы орынларды алатаган эди. Буьгуьнлерде ол – ийги выпускниклердинъ бириси, Дженнет гимназияды алтын медаль мен битирди.

Тек туьнегуьнлерде Люберцы каласынынъ администрациясында каладынъ орта мектеблерин алтын медальлерге биткенлерге кала мэри Владимир Ружицский тапшырув этти. Солардынъ арасында Ногай шоьлининъ кызы Дженнет Заурбек кызы Култаева да бар эди.

Биз сосы кызымызга яшавында тек ийгиликлер сагынамыз. Мыратларынъ толсын, Дженнет!

Г.Бекмуратова.
Суьвретте: Д.Култаева.