Камбак пан тенълес этип санайды

Ногай район орталык китапханалар тармагынынъ бас меканында ашык майдан форматында «Эркин микрофон» шарасы болып озды.

Бу куьнги шарада бас келбет Россия Журналистлер союзынынъ агзасы, Дагестан Республикасынынъ Журналистлер союзынынъ «Алтын карагус» баргысынынъ иеси, Дагестан Республикасынынъ ат казанган маданият куллыкшысы, шаир, журналист, «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы, коьплеген Сый грамоталардынъ иеси Эльмира Юнус кызы Кожаева эди. Оны ман хабарласувга келгенлер китапхана куллыкшылары, Ногай маданиятында айырым орынды алатаганлар эдилер. Ногай китапханасы ман уйгынланган шара аьлемет бир кызыклы эди. Мунда аьр бир аьдем, оьз ойын айтып, соравын бермеге болатаган эди, ама Эльмира Юнус кызын тынъламага мырсатлар коьп болды.
Шарады Ногай ЦБС етекшиси, Дагестан Республикасынынъ ат казанган маданият куллыкшысы Сабират Казгерей кызы Абубекерова юритти. Ол баслап Эльмира Кожаева акында бираз хабарлаганнан сонъ, ога оьзин кызыксындырган соравларды берди, оннан сонъ, баскаларга да шерет етти. Эльмира Юнус кызынынъ бактысы бир аьлемет кызык- лы. Ол маданият куллыкшысы болмага ниети болган кыскаяклы эди, ама сонъында аьскерши-корреспондент те болмага туьсти, а буьгуьн- лерде болса, ногайымыздынъ баспа органын да етекшилеп туры.
Шара барысында шаирдинъ язган ятлавларын китапхана куллыкшысы Арапа Шекирова, С.Батыров атындагы саниятлар мектебининъ окытувшысы Мархаба Шалиева окып кеттилер. Мархаба ятлав бойынша туватаган соравын да берди. Берилген соравлардынъ аьр бириси кызыклы эди.
Бу куьн китапханадынъ конаклары Эльмира Юнус кызы Кожаевадынъ салган художестволы-документальли фильми «Кадриядан» бир уьзикти эм «Алданганлар» документальли фильминнен (II кесек) видеосюжетлерди карадылар.
Фильм трейлери аьр бир аьдемге баскаша тийди. Биревлер сонда коьрсетилетаган балаларга языклары ийиди, баскалар танысларын коьрип, коьзясларын суьрттилер. Бу куллык бизим ИГИЛ сыраларына кирген ясларымызга багысланып салынган, сол фильм ишинде бизим ясларымыз да бар. Йолыгыста Эльмира Кожаевага: «Сиз «Алданганлар» фильмин салганынъызга оькинесиз бе?» – деген сорав да берилди.
– Йок, мен сол фильмди салып, бир-эки аьелди болса да, ойсыз теренликке алынаяк абытын тыйгандырман, – деп ойлайман, – деди Эльмира Кожаева.
Меним ойыма коьре де, бу фильмнинъ салынувы дурыс, сонда болатаган кы- йынлы аьллер коьз алдында болып, тынышлы яшавды таслап кеткен ясларды бу куьнлерде кайтип кыйналатаганды коьрип турып, аьли де сондай йолга туьскенлер болар ма экен?! Сирия еринде болып, баьри кыйынлыкларды да басларыннан оьткерген яс хатынлардынъ аьел басларын кайда койылганын да билмей кайтканлардынъ да маслагат соьзлери алынмас па экен?!
Бу куьн Ногай ЦБС куллыкшылары ман уйгынланган шара йогары дережеде оьтти. Коьплер Эльмира Кожаевадынъ оьзлерине белгисиз бетлерин аштылар. Онынъ терен ойлы хабарларын, ятлавларын анализлеп, автордынъ келбетине янъыша карамага амал да берилди. Аьр бир аьдем оьзининъ бактысына коьре яшавда орын табады. Эльмира Юнус кызы Кожаевадынъ да – оьз бактысы, оьз яшавы. Ол оьзи сол оьмирине бек разы.
– Мен оьзимди наьсипли аьдем деп санайман. Мен халкыма кишкей болса да, оьз пайдамды бермеге шалысаман, – дейди ол.
Г.Курганова.
Суьвретте: Эльмира Кожаева ман йолыгыста.