Каныгыслыгы емисин берди

Астрахань областиндеги яс баскетболшылары «ЛОКО Баскет» деген Савлайроссиялык мектеб бойынша баскетбол лигасынынъ чемпионатында ортакшылык этип регионаллык кезегинде биринши орынга тийисли болдылар. Оьткен йыл ишинде окувшылар Президентлик ойынларында енъуьвши орынын бийлеген эдилер. Бу йол енъуьвши яс баскетболшыларына оьз регионы атыннан Кубыла Федераллык округында баскетбол ойыны бойынша савлайроссиялык кезегинде катнаспага амал берилди. Яслар ойында йогары тамамларын коьрсеттилер. Окувшы Расул Мусаев турнирдинъ ийги ойнавшысы деп белгиленди эм турнирдинъ тамамы бойынша савгага тийисли этилди.

Астрахань областининъ Приволжский районынынъ аькимбасы Дмитрий Мазаев мектеб командасы ман йолыгысты. Ол спортсменлери мен хабарласып, енъуьв мен кутлады, савлай командага спорт кийимин алмага сертификатын да тапшырды.
«Яслар, сизинъ енъуьвинъиз – ол куллыксуьерлигинъиздинъ, салынган мыратларынъызга етисуьвде ымтылувынъыздынъ эм, элбетте, тренеринъиздинъ исининъ тамамы болады. Физкультура дерисиннен окытувшы Раис Усмановка ясларга уьйкен сеними, каныгыслыгы эм усталыгы уьшин уьйкен разылыгымды билдиремен. Балаларымыз яшавдынъ савлык кебин сайлаганы эм кишкей заманнан алып оьз алдына уьйкен мыратлар салатаганына бек суьйинемен», – деди оьз кутлав соьзинде Дмитрий Мазаев.
Биз де Татарская Башмаковка авылыннан яс баскетболшыларын енъуьвши болганлары ман ак юректен кутлаймыз. Оларга спортта келеекте де бийик етимислерди, енъуьвши орынларына тийисли болып келгенин йораймыз.
Суьвретте: енъуьвши баскетбол командасы.