Каныгыслы иси енъуьвге аькелди

Уьстимиздеги йылдынъ караша айынынъ 12-нши куьнинде Олимпиада чемпионы Альберт Батыргазиев элимиздинъ бас каласы Москвада оьткен турнир бойынша кеспилик ойын майданында энъ ийгилердинъ бириси болды. Альберт Батыргазиев Савлайдуныялык боксерлык ассоциациясы (WBA) бойынша илгериде дуныялык чемпионы титулы уьшин куьресуьвши Панама яшавшысы Рикардо Нуньес пан ярысып, тоьрешилердинъ бир тавыста токтасы ман енъуьвге тийисли болды. Альберт Батыргазиев кеспилик майданында оьзининъ етинши кере куьресуьвинде етинши кере енъип туры. Панама боксеры Рикардо Нуньес болса, 24 кере енъген, тек доьрт куьресуьвлеринде енъилген.
Куьрестен сонъ Батыргазиев оьз енъуьви мен аз-маз разы болмавын да белгиледи. Куьреспеге шыгувынъыз бан разысынъызба, деген соравга, ол: «Аьр дайым да бир зат уьстинде ислемеге керек болады. Келеекте муннан да куьшли куьндеслеримиз бен ярыспага аьзирленермиз. Сиз келеекте мени аьлигиден де куватлы коьрер уьшин, мен тийисли аьзирлик коьрермен. Бир де оьз куьресуьвим мен разы́ болып калганым болмаган. Дайым да туьзетпеге керек янъыылыслар табылады», – деди соравга яваплай келип Альберт Батыргазиев.
Буьгуьнлерде 24 ясындагы ердесимиз Токиода оьткен Ойынларынынъ олимпиада чемпионы эм Россиядынъ доьрт кере чемпионы болады. Муннан алдынгы куьресинде де Россия боксеры азербайджаншы Гайбатулла Гаджиалиев пен ярысып, енъуьвши болып шыкты.
Дагестан Республикамыздынъ Аькимбасы Сергей Меликов оьзининъ телеграм-каналында Альберт Батыргазиев акында кутлав соьзлери мен боьлисти. «Ердесимиз Альберт Батыргазиевтинъ копилкасында кеспилик майданында тагы да бир енъуьвге артык болды́. Бокс бойынша олимпиада чемпионымыз ети куьресуьвлеринде бир де енъилмей келди. Сулыплы куьндеси мен куьрескен Альберттинъ енъуьви бек баалы болды. Онынъ яслыгы, тезлиги, йогары техникасы эм баьри дагестаншыларга келисли болган каныгыслы иси оьз тамамын берди, – деп язды онда регион етекшиси.
Суьвретте: енъуьвши ердесимиз Альберт Батыргазиев.