Караногай районы курылув заманында

Санлар хабарлайдылар ______________

Район орталыгы – Терекли-Мектеб авылы.
Районнынъ курылган заманы – 1929-ншы йыл.
Авыл Советлер саны – 11.
Авыллар саны – 124.
Ерлер оьлшеми – 10 540 квадрат шакырым.
Алдынгысы Кизляр округынынъ Караногай участогыннан 1928-нши йылдынъ 22-нши ноябриндеги 6-ншы кере шакыртылган ДАССР Орталык толтырувшы комитетининъ 4-нши сессиясында беркитилген Дагестанды районларга боьлуьв проекти бойынша кантон кебинде курылган. 1929-ншы йылдынъ 3-нши июниндеги ВЦИК токтасы ман районга айландырылган.
Районымыз Караногай районы деген аты ман 36 йыл узагында аталып юрген. 1965-нши йылдынъ 10-ншы августындагы РСФСР Оьр Советининъ Президиумынынъ Указы ман Караногай районы Ногай районы деп туьрлендирилген.
1926-ншы йылдагы халк язув саны ман Караногай участогында болган:
Адиль авыл Совети – баьриси 206 хозяйство, 960 аьдем
Арсланбек авыл Совети – 166 хозяйство, 734 аьдем
Батыр-Мурза авыл Совети – 305 хозяйство, 1474 аьдем
Бошан авыл Совети – 199 хозяйство, 976 аьдем
Куьнбатар авыл Совети – 359 хозяйство, 1742 аьдем
Исмаил авыл Совети – 498 хозяйство, 2156 аьдем
Эстувган авыл Совети – 273 хозяйство, 1259 аьдем
Кумлы авыл Совети – 325 хозяйство, 1291 аьдем
Орта-Тоьбе авыл Совети – 477 хозяйство, 1899 аьдем
Сары-Сув авыл Совети – 193 хозяйство, 956 аьдем
Шобытлы авыл Совети – 253 хозяйство, 1103 аьдем
Баьриси район бойынша – 3255 хозяйство, 14550 аьдем.