КВН фестивалининъ енъуьвшилери болдылар

Ногай ясларымыздынъ туьрли дережели ярысларында катнасып, халк маданиятын, атын баска халкларга танытып, туьрли халклар ман дослыкты, байланысты беркитип, оьрлендирип келгени, юреклерде яс аркамыздынъ келеектегиси уьшин уьйкен оьктемлик тувдырады.

Янъыларда Ногай районынынъ ясларыннан туьзилген «Ногай Орда» деген командасы капитаны Даниял Исакаевтинъ етекшилиги мен халклар ара тюрк КВН фестивалинде катнасып, биринши орынга тийисли болды деген куваныш хабары ногай халкын бек суьйиндирди. Халклар ара КВН фестивали Казахстан Республикасынынъ бас каласы Нур-Султан (Астана) каласында оьтти. Ярыста Монголиядан, Татарстаннан, Башкириядан, Узбекистаннан, Кыргызстаннан эм Казахстаннан 10 командалар ортакшылык эттилер.

Йогары оьлшемде ойнав, оьткир эм тапкырлык маскаралавлар, терен билимди коьрсетуьв, куллыксуьерлик ярыста енъген ногай ясларымызды биринши орынга тийисли этти. Соьйтип ногай ясларымыз халкымыздынъ атын данъклатып, халк-лар ара оьлшемде сыйын оьстирип, оьсип келеятырган несилимизге уьлгили коьрим болып кайттылар.

Ногай яслардан туьзилген командасын тюрк командаларынынъ халк-лар ара йолыгысында ти- йисли болган йогары енъуьви мен ак юректен кутлаймыз. Келеекте де оларга бийик уьстинликлер, енъуьвлер сагынамыз.

Г.Нурдинова.
Суьвретте: енъуьвши «Ногай Орда» командасы.