Келеекке ийги сеним этип

Бу йылдынъ караша айынынъ 15-нши куьнинде Дагестаннынъ Авыл хозяйствосы эм азык-туьлик бо- йынша министри Абзагир Гусейнов Ногай районында ис аьрекети бойынша конакта болып кетти.
«Ногайский район» МР аькимбасы Мухтарбий Аджеков пан Дагестаннынъ Авыл хозяйствосы эм азык-туьлик бойынша министри куьзги культуралардынъ шашылувын карады, баска болып, куьшли созылган еллерден зыян келтирилген хозяйстволарында да болып кетти.

«Мансур» КФХ-сы буьгуьнлерде 150 тонна катлыклы пишен-ем аьзирлеген. Баска болып, хозяйствода 3 мынъ увак малы бар, 250 гектар ерлеринде куьзги бийдай шашылган.
Солай болып, Абзагир Гусейнов явын-шашынлардан, еллерден зыян келтирилген хозяйствосында да болды. Савлайы Ногай районында еллер эрозиясы ман 4 мынъ гектар шашылган ерлерине эм 25 мынъ гектар коьшимли малшылык йорыгын юритуьвши отлакларына зыян келтирилген. Келтирилген зыянга коьре делегация ман сол ерде ок баа берилди.