Келеекке уьйкен сенимлик пен

Аьр бир мектеб оьзининъ етимисли окувшылары ман оьктемсип, оларга келеекте уьйкен сенимликлер этип келеди.
Фатима Алыпкачева – Кадрия атындагы мектебининъ 8-нши классынынъ етимисли окувшыларынынъ бириси. Ол – Камиль эм София Алыпкачевлардынъ аьелинде тунъгыш аьвлет. Кызалак бала шагыннан алып билимге уьйкен аваслыгы ман баскаланады.
2012-ншы йыл, «Юлдыз» балалар бавына барганда, кишкей кызалак саьбийлер уьшин китаплер мен кызыксынып, коьп заман олтырып, оларды актарып карайтаган эди. Бала шактан алып кызда суьвретлер ясамага, бийимеге оьнерлери бары сезилди. Биринши класска аяк басканда, кыз етимисли окувшылардынъ суьвретлери салынган Сый тактага эс берип янасты да эм, ога тешкеруьвли карап, анасыннан онынъ акында сорамай болмады. Анасы София кишкей кызга ол Сый такта экенин эм онда ийги окыйтаган окувшылардынъ суьвретлери салынатаганы акында айтты. Сол куьн- нен алып биринши класс окувшысы анасына онынъ да суьврети сол тактада болаягына соьз берди. Сол соьзин Фатима буьгуьнлерге дейим де ыслайды. Онынъ суьв- рети Кадрия атындагы мектебининъ Сый тактасында сыйлы орынды алып келеди. Янъыларда, курал айынынъ сонъында, Кадрия атындагы мектебининъ ийги окыйтаган окувшыларына Сый грамоталары тапшырылганда, Фатима да етимисли окувшылардынъ сырасына кирген эди. Ол тек билимде йогары уьстинлик- лерге тийисли болып калмай, мектеб яшавынынъ да белсенли катнасувшысы болып келеди. Кишкей класслардан алып Фатима мектеб, район, Савлайроссиялык ярысларында ортакшылык этип, коьп кере енъуьвши орынларына да тийисли этилген. Фатима йыл сайын «Тири классика» ярысларында катнасып 1-3-нши дережели дипломларынынъ иеси болып келеди. Ол окувдан бос заманында С.Батыров атындагы саният мектебинде фортепиано, хор, суьврет ясав боьликлерине юрип, оьнерин шалт оьстирип барады, фортепианода Джамиля Залимхан кызы Аджиевадынъ етекшилиги мен оьнерли ойнамага уьйренеди. Буьгуьнлерде ол, сол саз алатында ойнап туьрли ярысларында ортакшылык этип, йогары уьстинликлерин коьрсетип келеди. Айтпага, Фатима фортепиано бойынша Тюмень, Краснодар, Санкт-Петербург калаларында оьткен халклар ара ярысларда енъуьвши орынларын бийлеген. Кыздынъ суьйикли ислерининъ бириси – ол бисер мен тигуьв. Бисерден туьрли кызыклы ислерин аьзирлеп, оьнерин оьстирмеге шалысады. Бир кере кыз бисерден ясаган исин сатып, сол акшасын салынаятырган межигитининъ курылысына саваплык эткен.
Фатимага окувында келеекте де йогары уьстинликлерди, алдыда ашык йолды йораймыз!
Г.Нурдинова
Суьвретте: Фатима Алыпкачева.